Tilrettelegging

/ Publisert: 13.08.2012 / Oppdatert: 03.01.2019
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Søknadsfrist: 1. februar (vår) og 15. september (høst)

Søknadsskjemaet sendes til Telemark fylkeskommune.  
For at søknad om tilrettelegging skal behandles må det foreligge en sakkyndig uttalelse.  Søknad må sendes oss innen frist. Dersom den sakkyndige vurderingen ikke foreligger innen frist kan den, etter avtale, ettersendes. 

Har du, eller har hatt tilrettelegging som elev i skole må du allikevel søke om tilrettelegging som privatist.

Den sakkyndige uttalelsen må:

  • være skrevet av lege når det gjelder forhold av fysisk art
  • være skrevet av lege eller psykolog når det gjelder forhold av psykisk art
  • være skrevet av logoped/PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) når det gjelder lese- og skrivevansker o.l.
  • inneholde anbefaling om type tilrettelegging

Utdrag fra forskrift til Opplæringsloven:

§ 3-32. Særskild tilrettelegging av ekamen

Elevar og privatistar med behov for særskild tilrettelegging skal kunne få lagt forholda til rette slik at dei kan få vist kompetansen sin ut frå kompetansemåla i fag i læreplanverket. Tiltaka må vere tilpassa behova til eleven og privatisten så langt råd er.

Tiltaka må ikkje føre til at eleven eller privatisten får fordelar framfor andre som ikkje får tilrettelegging ved eksamen. Tilrettelegginga må heller ikkje vere så omfattande at eleven eller privatisten ikkje blir prøvd i kompetansemåla i fag i læreplanverket. Der det i kompetansemåla er kravd skriftlege, munnlege eller praktiske ferdigheiter, er det ikkje høve til å leggje til rette eksamen slik at desse ferdigheitene ikkje blir prøvde, når slik prøving er fastsett i eksamensforma for faget.

Privatistar må leggje fram ein sakkunnig uttale. Fylkeskommunen avgjer kva slags ordningar for tilrettelegging som skal nyttast. Avgjerda til fylkeskommunen er eit enkeltvedtak som kan påklagast til fylkesmannen.