Hva skjer på eksamensdagen?

Av: Kjerstin Buverud Timland / Publisert: 20.08.2015 / Oppdatert: 20.08.2015

Frammøte:

 • Møt fram senest 30 minutter før eksamen starter
 • For sent frammøte uten gyldig grunn kan føre til at du må vente til neste ordinære eksamen før du kan gå opp til eksamen i faget.

Legitimasjon: Husk å ta med gyldig legitimasjon f. eks. førekort, pass etc. Dersom du ikke har med deg legitimasjon, kan du bli nektet adgang til å avlegge eksamen i faget.

Forholdene i eksamenslokalet:

 • Henvend deg til eksamensvakt for registrering 
 • Husk at bare hjelpemidler som er tillatt å bruke får være på/ved pulten. 
 • Ved eksamensstart kontroller at du har mottatt riktig eksamensoppgave. Dersom du mener at du har fått utlevert feil oppgave må du straks melde fra om dette 
 • Det er ikke tillatt med noen form for kommunikasjon mellom deg og de andre som avlegger eksamen 
 • Det er ikke tillatt å kommunisere med andre ved hjelp av mobiltelefon eller andre elektroniske hjelpemidler

Eksamenstid: Den tid som er fastsatt for eksamen står på eksamensoppgaven. I tillegg kan du bruke inntil 15 minutter til å klargjøre besvarelsen dersom noe annet ikke er bestemt

Papir og innføring:

 • Alt papir som brukes ved eksamen skal være merket fra eksamenskontoret
 • Utlevert papir må ikke deles eller rives i stykker
 • Alt papir skal leveres inn før du forlater eksamenslokalet
 • På besvarelsen må det gå klart frem hva som skal sendes til sensurering, og må merkes med kandidatnummer

Merking av svararkene: Øverst på alle svarark skal du skrive:

 • eksamensdato
 • ditt kandidatnummer/eksamensnummer - dette får du av eksamensvaktene
 • oppgavekoden for det faget som du er oppe i - står på oppgavearket
 • antall innleverte svarark medregnet eventuelle vedlegg
 • alle svararkene skal nummereres før innlevering

Skriv ikke navnet ditt noe sted på svararkene.Besvarelsen må ikke merkes på en slik måte at sensor kan se hvem som har svart på oppgaven.

Innlevering av besvarelsen:

 • Gi tegn til eksamensvaktene når du vil levere inn besvarelsen din. Besvarelsen vil da bli hentet hos deg. 
 • Forlat ikke plassen din før du får klarsignal om at det er i orden. 
 • Du skal levere inn alle arkene som du har brukt. Svararkene skal leveres for seg og være nummererte. Kladdearkene fra eksamen leveres også inn. 
 • Hvis du leverer inn før eksamenstidens slutt, må også eksamensoppgaven og kladd leveres inn 
 • Du må ikke forlate ekamenslokalet får du har signert for levering

Hvis sykdom eller annen rimelig grunn er årsak til at du ikke rekker å fullføre besvarelsen i løpet av den fastsatte tiden, kan kladdeark følge med besvarelsen. Det må da legges ved en uttalelse fra oss som forklarer situasjonen for sensorene. Sensorene kan da betrakte kladdearkene som en fullgod del av besvarelsen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ulike hjelpemidler kan være tillatt i de enkelte fagene. Du er selv ansvarlig for å orientere deg om dette. Du er også ansvarlig for å ta med de hjelpemidler som er tillatt. Eksamensvaktene fører kontroll med dine hjelpemidler. Elektroniske hjelpemidler som kan benyttes til eksamen skal kontrolleres. Etter eksamensstart er det ikke tillat å hente hjelpemiddel i sekk/veske uten å henvende seg til vakt.

Brudd på reglene, fusk eller forsøk på fusk:

Brudd på reglementet eller bestemmelser som er gitt av eksamensvaktene kan, i alvorlige tilfeller, føre til at du blir bortvist fra eksamen. Fusk, eller forsøk på fusk har alvorlige konsekvenser som innebærer at du ikke får eksamenskarakter

Eksempel på fusk/forsøk på fusk er:

 • Gi eller prøve å gi ikke tillatt hjelp til andre eller selv motta slik hjelp
 • Ha med deg eller bruke hjelpemidler som ikke er tillatt etter at oppgavene er mottatt
 • Ha brukt mobiltelefon i eksamenstiden

Er du blitt bortvist fra eksamen kan vedtaket påklages og sendes via eksamensansvarlige til klageinstansen i fylket.Klagefristen er 3 uker.

Forfall på grunn av sykdom:

Dersom du blir syk og ikke kan møte til eksamen, må du likevel betale eksamensavgiften. Melder du deg opp igjen ved neste eksamensmulighet, vil du få ettergitt eksamensavgiften dersom du kan vise til sykemelding.

Blir du syk under eksamen må du straks melde fra til eksamensvaktene