Klage på eksamen

/ Publisert: 13.08.2012 / Oppdatert: 07.06.2019
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Ordinær klagefrist på eksamenskarakterer er 10 dager fra resultatet er tilgjengelig i din privatistweb.  For våren 2019 er frist for å klage satt til 30. juni 2019. Vi gjør oppmerksom på at klagen må være oss i hende innen oppgitte frister.

Dersom du har søkt opptak til høyskole/universitet i år, er det egen hurtigklagefrist for de fleste studieforberedende skriftlige eksamensfag. Frist vår 2019 er 24. juni kl. 12.00.

Privatister fyller ut klageskjema for skriftlig eksamen eller klageskjema for muntlig eksamen.

Det er ikke adgang til å kreve begrunnelse for den karakteren som er gitt ved skriftlig eksamen.

Frist for svar på ordinær klage er 10. september. Oppmeldingsfrist for høsteksamen  2019 er 15. september. Du bør derfor ikke melde deg opp til ny eksamen før du har fått svar på din klage.

Hva innebærer en klage?

Klagebehandling fører ikke til ny sensur.

Klagenemden ved skriftlig eksamen skal vurdere om den gitte karakteren er urimelig i forhold til eksamensprestasjonen. For at karakteren skal heves, er det ikke tilstrekkelig at oppgavesvaret kan virke noe strengt bedømt.

Vær oppmerksom på at ved en klage kan karakteren bli opprettholdt eller satt opp eller ned. 

For muntlig eksamen er det bare anledning til å klage på formelle feil ved eksamensgjennomføringen. Dersom klagen tas til følge vil karakteren slettes og privatisten får rett til å gå opp til ny eksamen.

 

§ 5-2. Kven som kan klage:

Elevar, lærlingar, lærekandidatar, privatistar og praksiskandidatar eller dei som desse gir skriftleg fullmakt, har klagerett.  Foreldra eller dei føresette til umyndige elevar, lærlingar, lærekandidatar, privatistar og praksiskandidatar har sjølvstendig klagerett. Dersom eleven, lærlingen, lærekandidaten, privatisten eller praksiskandidaten er under 15 år, kan dei ikkje klage utan skriftleg samtykke frå foreldra eller dei føresette.  Sjå også § 5-15 om klage på realkompetansevurdering.

§ 5-5. Klagefristar:

Fristen for å klage på vedtak som gjeld eksamenskarakterar og standpunktkarakterar, er 10 dagar.
Fristen for å klage på vedtak om vurdering av den praktiske delen av fag-/sveineprøva og realkompetansevurdering er 3 veker.
Fristen skal reknast frå tidspunktet når meldinga om vedtaket er komen fram til den som har klagerett, eller når den som har klagerett, burde ha gjort seg kjend med vedtaket. Fristen blir avbroten når den som har klagerett, ber om grunngiving for vedtaket. Ny frist gjeld frå det tidspunkt klagaren har fått grunngivinga.

§ 5-7.  Rett til grunngiving

Den som har klagerett, jf. § 5-2, kan innanfor klagefristen krevje grunngiving for karakterar i fag der det blir halde munnleg eksamen, fastsett standpunktkarakterar, karakter for praktisk eksamen eller standpunktkarakter i orden og i åtferd.  Grunngivinga skal givast av sensor eller ein lærar som har vore med og fastsett karakteren.
Dersom ein elev ikkje får standpunktkarakter eller får ikkje bestått som standpunktkarakter, kan det krevjast grunngiving for det.
Den som har klagerett, kan ikkje krevje grunngiving for karakterar til skriftleg eksamen.