Klage på eksamen

/ Publisert: 13.08.2012 / Oppdatert: 28.09.2018
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Klagefristen på eksamenskarakterer er 10 dager.  For høsten 2018 er frist for å klage satt til 18. januar 2019. Egne regler og frister gjelder for hurtigklage, se eget punkt. Vi gjør oppmerksom på at klagen må være oss i hende innen oppgitte frister.

Privatister fyller ut klageskjema for skriftlig eksamen eller klageskjema for muntlig eksamen og sender klagen til eksamenskontoret.

Klage på karakter ved skriftlig eksamen behøver ikke begrunnes, men du må benytte skjemaet som du finner under "Aktuelle lenker". Det er ikke adgang til å kreve begrunnelse for den karakteren som er gitt ved skriftlig eksamen.

Klagefristen gjelder fra det tidspunktet eksamenskarakteren er tilgjengelig på privatistweb.no.
Klageskjema sendes Eksamenskontoret. Vær oppmerksom på at du skal motta et midlertidig svar på din klage. Ta kontakt med oss dersom du ikke mottar dette innen kort tid.

Svar på klage vil ikke bli gitt før frist for ny oppmelding er utgått. Vi vil derfor anbefale at du melder deg opp til ny eksamen på www.privatistweb.no . Dersom du får medhold på din klage må du ta kontakt med oss, og vi vil melde deg av ny oppmelding og refundere innbetalt eksamensavgift for denne.

Hva innebærer en klage?

Klagebehandling fører ikke til ny sensur.

Klagenemden ved skriftlig eksamen skal vurdere om den gitte karakteren er urimelig i forhold til eksamensprestasjonen. For at karakteren skal heves, er det ikke tilstrekkelig at oppgavesvaret kan virke noe strengt bedømt.

Vær oppmerksom på at ved en klage kan karakteren bli opprettholdt eller endret til gunst eller ugunst for klager. 

For muntlig eksamen er det bare anledning til å klage på formelle feil ved eksamensgjennomføringen. Dersom klagen tas til følge vil karakteren slettes og privatisten får rett til å gå opp til ny eksamen.

Hurtigklagefrist

Dersom du har behov for svar på klage i forbindelse med opptak til høyskole/universitet, er det egen hurtigklagefrist om våren for enkelte sentralt gitte eksamensfag. For våren 2018 er hurtigklagefristen satt til 25. juni kl. 12:00. Eksamenskontoret i Telemark må ha mottatt klagen innen denne fristen, så beregn derfor god tid til postgang.

§ 5-2. Kven som kan klage:

Elevar, lærlingar, lærekandidatar, privatistar og praksiskandidatar eller dei som desse gir skriftleg fullmakt, har klagerett.  Foreldra eller dei føresette til umyndige elevar, lærlingar, lærekandidatar, privatistar og praksiskandidatar har sjølvstendig klagerett. Dersom eleven, lærlingen, lærekandidaten, privatisten eller praksiskandidaten er under 15 år, kan dei ikkje klage utan skriftleg samtykke frå foreldra eller dei føresette.  Sjå også § 5-15 om klage på realkompetansevurdering.

§ 5-5. Klagefristar:

Fristen for å klage på vedtak som gjeld eksamenskarakterar og standpunktkarakterar, er 10 dagar.
Fristen for å klage på vedtak om vurdering av den praktiske delen av fag-/sveineprøva og realkompetansevurdering er 3 veker.
Fristen skal reknast frå tidspunktet når meldinga om vedtaket er komen fram til den som har klagerett, eller når den som har klagerett, burde ha gjort seg kjend med vedtaket. Fristen blir avbroten når den som har klagerett, ber om grunngiving for vedtaket. Ny frist gjeld frå det tidspunkt klagaren har fått grunngivinga.

§ 5-7.  Rett til grunngiving

Den som har klagerett, jf. § 5-2, kan innanfor klagefristen krevje grunngiving for karakterar i fag der det blir halde munnleg eksamen, fastsett standpunktkarakterar, karakter for praktisk eksamen eller standpunktkarakter i orden og i åtferd.  Grunngivinga skal givast av sensor eller ein lærar som har vore med og fastsett karakteren.
Dersom ein elev ikkje får standpunktkarakter eller får ikkje bestått som standpunktkarakter, kan det krevjast grunngiving for det.
Den som har klagerett, kan ikkje krevje grunngiving for karakterar til skriftleg eksamen.