Klage på standpunktkarakter

/ Publisert: 05.09.2016 / Oppdatert: 05.09.2016
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Standpunktkarakter gis i fag, orden og atferd. En standpunktkarakter er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven §2. Det innebærer at det foreligger klagerett på denne. Klagefristen er 10 dager fra tidspunktet når melding om vedtaket har kommet frem til den som har klagerett eller når den som har klagerett burde har gjort seg kjent med vedtaket. Den som har klagerett kan innenfor klagefristen kreve begrunnelse for karakteren som er gitt.

Klagebehandling

For at en klage skal bli behandlet av klageinstansen må det foreligge en skriftlig klage fra eleven. I klagen skal det fremkomme hvilket vedtak det klages på, og den bør inneholde årsaken til at klagen er fremsatt. Faglærer/kontaktlærer skal komme med en begrunnelse for standpunktkarakteren. Rektor skal beskrive skolens prosedyrer for fastsetting av standpunktkarakterer og gjøre greie for om standpunktkarakteren er fastsatt i samsvar med forskrift til opplæringsloven §3-18.

Faglærers begrunnelse:

For at klageinstansen skal kunne foreta en god vurdering i klagesaker er det viktig at faglærers begrunnelse er utførlig og tydelig nok. Punktene nedenfor er ment som hjelp for lærere som må gi uttalelse i klagesaker.

I sin begrunnelse skal faglærer redegjøre for hvordan standpunktkarakteren er fastsatt. Det innebærer:

·    At elevens kompetanse er vurdert ut fra kompetansemålene i læreplanen i det aktuelle faget.
·    At faglærer dokumenterer at standpunktkarakteren er basert på et bredt vurderingsgrunnlag som samlet viser den kompetanse eleven har i faget. Det vil si at eleven har fått vist kompetansen sin på ulike måter i ulike sammenhenger. Faglærer bør begrunne elevens kompetanse med eksempler innenfor alle hovedområdene i faget.
·    At karakteren gir uttrykk for elevens kompetanse ved avslutningen av opplæringen.
·    At eleven er gjort kjent med hva som er vektlagt i fastsettingen av standpunktkarakteren.
·    At eleven har fått mulighet til å forbedre kompetansen sin gjennom opplæringstiden i faget.

Rektors uttalelse:

·    Rektor skal alltid uttale seg før klagesaken oversendes til klageinstansen.
·    Rektor skal beskrive om saksgangen på skolen har vært i samsvar med forskriften.

Dette omfatter blant annet at skolen har oppfylt elevens rett til individuell vurdering etter forskriften § 3-1, dette omfatter både underveis- og sluttvurdering. Rektor skal som et minimum kort beskrive skolens prosedyrer for fastsetting av standpunktkarakterer, herunder tidspunktet for når den påklagete standpunktkarakteren er fastsatt. I tillegg skal rektor i sin uttalelse gjøre greie for at standpunktkarakteren er fastsatt i samsvar med forskriften § 3-18. En sentral del av dette er at rektor har gått gjennom faglærers uttalelse og kvalitetssikret denne. Rektor må i sin uttalelse synliggjøre at hun eller han mener at faglærers uttalelse viser at standpunktkarakteren er i samsvar med reglene om fastsetting av standpunktkarakterer i forskriften §§ 3-17 og 3-18.

Mer informasjon

Utdanningsdirektoratet har gitt føringer for behandling av klager på standpunktkarakterer, de finner du her.