Lønn og arbeidstid

/ Publisert: 08.10.2012 / Oppdatert: 14.10.2016

Hva betyr det?

 • Dersom bedriften har tariffavtale kan det være strengere regler i den også. I de fleste tariffavtaler er det vanlig med 7,5 time per dag og 37,5 time per uke. Det kan i noen tilfeller være slik at bedriften kan gjennomsnittsberegne arbeidstida, men da skal gjennomsnittet aldri være over 9 timer per dag og 40 timer per uke.
 • Arbeid utover lovens grenser er overtid, og skal normalt være maks 10 timer per uke, 25 timer over fire sammenhengende uker og 200 timer i året. Tillitsvalgte og Arbeidstilsynet kan i noen tilfeller tillate mer. Du har lov til å jobbe mer frivillig, men ikke over 13 timer per dag og 48 timer per uke.
 • Arbeid utover avtalt arbeidstid skal bare gjennomføres når det er et særlig og tidsavgrenset behov for det. Hvis bedriften gjennomgående trenger overtid, bør den altså heller ansette flere.
 • Læretiden for de fleste fag er 2 år i 100% stilling. Det skal normalt ikke være behov for at lærlinger jobber overtid.
 • Overtid skal lønnes med minst 40% tillegg i lønna per time, og kan etter skriftlig avtale tas ut som avspasering. 
 • Du skal ha minst 11 timer sammenhengende arbeidsfri i døgnet. I løpet av uka skal du ha en arbeidsfri periode på minst 35 sammenhengende timer, som helst inkluderer søndagen. Der det er tariffavtale kan tillitsvalgte avtale kortere perioder, men da skal du kompenseres med andre hvileperioder eller annet passende vern.
 • Er arbeidsdagen over 5,5 time, skal du ha en halv times pause. Hvis du ikke kan forlate arbeidsplassen i pausen, eller hvis det ikke er pauserom der skal du ha lønn for pausen. Arbeider du mer enn to timer over det som er avtalt, har du krav på ekstra pause.
 • Er du under 18, skal du ikke utføre arbeid som kan medføre fare for din sikkerhet, helse eller utvikling.
 • Er du gravid har du rett til fri med lønn for svangerskapskontroll, samt 12 uker permisjon under svangerskapet og seks uker etter fødselen. Far, eller den som bor sammen med moren, har rett til to ukers permisjon i forbindelse med fødselen. Til sammen har foreldrene krav på 12 måneder lønnet permisjon i forbindelse med fødsel. Hver av foreldrene har i tillegg rett på 12 måneder ekstra ulønnet permisjon.
 • Ammer du, kan du ta ammefri ca en time per dag. Har du sykt barn eller de som passer barnet ditt blir syke, har du ekstra permisjonsrettigheter.
 • Du har rett til 20 dagers permisjon ved pleie av nære pårørende i hjemmet som er døende.
 • Avtjening av verneplikt eller møteplikt i offentlige organer (bydelsutvalg, meddommer etc.) gir deg også rett til permisjon.
 • Hvis du har avbrudd i læretiden på grunn av lengre permisjon, må fylkeskommunen godkjenne forlengelse av læretiden.