Ferie og feriepenger

/ Publisert: 28.02.2013 / Oppdatert: 28.01.2016

Hva betyr det?

  • Du har krav på 4 uker og en dag hver ferieår (25 virkedager). Dersom bedriften har tariffavtale har du normalt krav på 5 uker. Ferieåret følger kalenderåret. Opptjeningsåret for feriepenger er det forutgående kalenderår.
  • Du har krav på minimum 3 ukers (18 virkedager) sammenhengende ferie innenfor 1. juni til 30. september.  
  • Du rett til feriepenger fra arbeidsgiver med 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. Har bedriften tariffavtale er satsen 12 %. Feriepengegrunnlaget beregnes på grunnlag av lønn som er utbetalt i opptjeningsåret. Feriepenger som er opptjent hos arbeidsgiver det foregående opptjeningsår, utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien.
  • Arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte fastsetting av ferie og oppsetting av ferielister med deg eller den tillitsvalgte i bedriften.
  • Du kan motsette deg å ta ut deler av ferien dersom du ikke har full opptjening av ferie penger. Du kan ikke nekte å ta ferie hvis virksomhet stanser driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavvikling (for eksempel under fellesferien).
  • Dersom du blir ansatt senest 30. september i ferieåret kan kreve full ferie (25 virkedager) innen utløpet av samme ferieår.
  • Dersom du blir ansatt innen 15. august i ferieåret, kan du kreve tre ukers ferie i hovedferieperioden (1. juni - 30. september)
  • Blir du ansatt etter 30. september, kan du kreve minst en uke ferie samme år.