Arbeidsmiljø

/ Publisert: 21.06.2012 / Oppdatert: 14.10.2016

Hva betyr dette?

 • Du har vern mot diskriminering for politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, funksjonshemming, alder, fordi du er lærling, kjønn, nasjonal opprinnelse, hudfarge, språk, religion og livssyn.
 • Du kan ikke avtale dårligere vilkår – muntlig eller skriftlig – enn det som står i arbeidsmiljøloven.
 • Du har rett og plikt til å medvirke i forhold til HMS-arbeidet (helse, miljø og sikkerhet).
 • Du og alle andre rundt deg skal si fra til arbeidsgiver og verneombud med én gang hvis du oppdager feil eller mangler som kan medføre fare for liv og helse eller hvis du oppdager trakassering eller diskriminering.
 • Du har rett til å varsle offentlige myndigheter om kritikkverdige forhold, og arbeidsgiver har ikke lov til å straffe deg på noen måte for å gjøre det.
 • Arbeidsgiver skal sørge for et systematisk HMS-arbeid sammen med arbeidstakerne (deg) og deres tillitsvalgte.
 • Arbeidsmiljøet skal være fullt ut forsvarlig, og skal utvikles og forbedres kontinuerlig.
 • Skader og sykdommer skal forebygges, og uheldige fysiske og psykiske belastninger skal unngås.
 • Det skal være tilrettelegging for begge kjønn og for funksjonshemmede, for eksempel i forhold til garderober/ dusjer og lignende.
 • Du skal få løpende informasjon om og opplæring i alle systemer som brukes til planlegging og gjennomføring av arbeidet. Du skal også kunne medvirke i utformingen av dem.
 • Du skal ha muligheter for faglig og personlig utvikling i arbeidet.
 • Arbeidet skal tilrettelegges ut fra din arbeidsevne, kyndighet (hva du kan), alder og øvrige forutsetninger.
 • Du skal ha variasjon og mulighet til å se sammenhengen mellom ulike oppgaver.
 • Når det skjer endringer som påvirker din arbeidssituasjon, skal du ha tilstrekkelig informasjon og opplæring til å gjøre jobben.
 • Du skal ha muligheter for kontakt og kommunikasjon med andre i virksomheten.
 • Du skal beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre, for eksempel i butikk- eller vekterjobb.
 • Alle som er knyttet til bedriften skal hindre at lærlinger kommer til skade eller utsettes for krenkende ord eller handlinger.
 • Bygninger, utstyr, lys, støy, stråling osv. skal være fullt forsvarlig i forhold til din helse, miljøet, sikkerhet og velferd.
 • Du skal ha tilgang på nødvendige hjelpemidler, for eksempel gode løfte- og bæreanordninger.
 • Ensformig gjentakelsesarbeid, tunge løft, uheldige vibrasjoner, skader fra maskiner og ubekvem arbeidsstilling skal du være vernet mot.
 • Hvis det er flere enn 10 som jobber i bedriften, skal det være et verneombud du kan kontakte ved arbeidsmiljøproblemer, og i bedrift med flere enn 50 ansatte skal det være arbeidsmiljøutvalg.