Refs og bortvisning

/ Publisert: 29.06.2012 / Oppdatert: 14.10.2016

Hva betyr dette i praksis?

 • Du kan bortvises i inntil fem dager av rektor hvis du alvorlig eller flere ganger bryter ordensreglene. Rektor må ha snakket med lærerne dine først.
 • Hvis du gjør ting over lengre tid som i alvorlig grad forstyrrer ro og orden på skolen, eller begår svært alvorlige brudd på skolereglementet kan fylkeskommunen vedta bortvisning for resten av året.
 • Hvis du blir bortvist for resten av året, kan fylkeskommunen i tillegg fatte vedtak om å ta fra deg retten til videregående opplæring.
 • Bortvisning og tap av rettigheter kan bare skje etter at andre hjelpe- eller refsingstiltak er forsøkt gjennomført.
 • Lærer eller avdelingsleder har ikke lov til å bortvise deg – bare rektor har lov til det. I Telemark Fylkeskommune er det delegert ned til læreren inntil 2 timer. jf opplæringslovens § 3-8
 • Skolen skal ha informert deg om hvilke regler som er brutt og hvorfor du refses eller bortvises.
 • Skolen kan bare refse deg etter brudd på ordensreglementet eller straffbare handlinger gjort på skolen.
 • Skolen kan ikke refse deg fysisk, men du kan bli satt til å gjøre arbeid som rydding, vasking og lignende.
 • Kollektiv avstraffelse er ikke lov.
 • Når du er over 15 år har du rett til å få kopi av alt som blir sendt til dine foreldre/foresatte som gjelder deg. Det vil si at dersom skolen skal gi foreldrene dine skriftlig informasjon om deg, og hvordan du gjør det på skolen eller liknende, så må de sende en kopi til deg også.

Du kan refses med:

 • Muntlig eller skriftlig advarsel, enten fra lærer eller fra rektor
 • Bortvisning inntil 2 timer, innen for samme lærers timer (lærers avgjøres)
 • Bortvisning resten av dagen (rektors avgjørelse)
 • Midlertidig eller permanent klasse- eller skolebytte
 • Bortvisning inntil 5 dager
 • Bortvisning resten av året
 • Tap av rett til videregående opplæring
 • Anmeldelse av ulovlige forhold
 • Nedsatt karakter i orden eller i atferd
 • Evt. andre reaksjoner som er beskrevet i skolereglementet.
 • Ved mye forsentkomming eller fravær, skal kontaktlærer ha en samtale med deg hvor det settes opp referat med mål og tiltak til forbedring.
 • Trusler om vold, bruk av vold eller mobbing kan medføre bortvisning
 • Du har krav på å bli forelagt alle relevante opplysninger og få mulighet til å uttale deg, før det tas avgjørelse om refs eller bortvisning.