Fravær

/ Publisert: 21.06.2012 / Oppdatert: 14.10.2016

Elever som har mer enn 10 % udokumentert fravær i det enkelte fag i videregående skole, får ikke halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. Selv om du ikke får halvårsvurdering til jul, kan du få standpunktkarakter hvis du har mindre enn 10 % fravær i faget gjennom hele skoleåret.

Det er viktig at du følger nøye med på fraværet ditt i hvert fag gjennom året slik at du vet at du holder deg godt innenfor fraværsgrensen. 

Fraværsgrense på 15 % for noen få

Rektor kan avgjøre om elever i en vanskelig livssituasjon skal få karakter hvis de har udokumentert fravær på under 15 %. Dette vil kun gjelde noen få elever, og årsaken til fraværet vil være avgjørende. Rektor kan ikke godta fravær over 15 %. Ta kontakt med rektor hvis du mener dette gjelder deg.

Har du dokumentert gyldig fravær, kan du holde dette utenfor fraværsgrensen

Hvis du har skriftlig dokumentasjon på at fraværet ditt har en gyldig grunn, regnes fraværet ikke med i fraværsprosenten. Du kan trekke fra ubegrenset antall fraværstimer, med unntak av religiøse høytider der du kun kan trekke i fra to dager. Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær. Det er ikke nødvendig å dokumentere fravær før du krysser 10 % grensa, men det er lurt. Ved å dokumentere fravær underveis og ta vare på kopi av dokumentasjonen, er du godt forberedt dersom det skulle oppstå noe slik at du plutselig får fravær.

Hva betyr dette i praksis?

Alt fravær skal føres i dager og timer. Det er ikke mulig å konvertere timer til dager.

Du kan kreve å få årsaken til fraværet ditt ført på som et vedlegg på vitnemålet, men da må du selv dokumentere grunnen (for eksempel legeerklæring ved sykdom, attest fra organisasjon ved organisasjonsarbeid over 10 dager etc.)

Avtale med rektor eller faglærer om studiearbeid skal ikke regnes som fravær. Skoleadministrative gjøremål som for eksempel elevrådsarbeid, møter på skolen, møter hvor du representerer skolen skal ikke føres som fravær.

Rektor kan gi deg fri i opptil 10 skoledager per år, som ikke føres som fravær på vitnemålet. Dette fraværet må dokumenteres. Du skal normalt søke om slik fri på forhånd. Dette kan du få for politisk arbeid i partier og organisasjoner, hjelpearbeid (for eksempel for Røde Kors), lovpålagt oppmøte (som sesjon eller møte i retten), helsegrunner (langvarig sykdom) eller velferdsgrunner (for eksempel alvorlig sykdom eller død i familien). 

Er du i et annet trossamfunn enn Den norske kirke, kan du bruke inntil to av de 10 dagene på religiøse høytider.

Dette regnes som fravær

Dette er fravær du ikke kan trekke fra på fraværsgrensen:

  • Bortvisning
  • Kjøretimer/glattkjøring/langkjøring/oppkjøring
  • Lokale eller regionale arrangementer som skolen ikke gir fri til, for eksempel kretsmesterskap
  • Politisk streik der elevene streiker
  • Fravær hvor du ikke kan dokumentere gyldig grunn

Hva skjer når du bryter fraværsgrensen?

Du skal få skriftlig varsel når det er fare for at du overskrider fraværsgrensen. Når du har over 10 % udokumentert eller ugyldig fravær i ett fag i løpet av et skoleår, kan du ikke få standpunktkarakter. For elever med fravær knyttet til en vanskelig livssituasjon kan rektor bestemme at grensen er 15 %. Du har da følgende muligheter:

  • Fortsette som elev: Fortsette som elev i faget, levere oppgaver og få underveisvurdering av læreren. Du kan få sluttvurdering uten karakter, men du får ikke halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. Du kan ta faget som privatist et senere semester. Du får ikke være elev og privatist på en gang, jf. forskrift til opplæringslova § 3-10 første ledd. Utdanningsetatens inntakskontor vurderer om du får fortsette videre i Vg2 eller Vg3 i mellomtiden.
  • Privatist: Slutte som elev i faget og gå opp som privatist med en gang. Fristen for å melde seg opp som privatist finner du på https://www.privatistweb.no
  • Bytte fag eller skole: Hvis du får bytte fag eller skole, settes fraværet til null.

På standpunktkarakterer har du klagerett, også hvis du får «Ikke vurdert», IV, fordi du har mer enn 10 % fravær. Skolen skal følge opp elever som har mye fravær tett!