Utlysning av tilskuddsmidler 2014 - Fagskoletilbud i Helsefag

Av: Natalia Gundersen / Publisert: 15.01.2013 / Oppdatert: 13.02.2014
Voksenopplæring illustrasjonsfoto. Foto: www.colourbox.com
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Offentlige og private aktører som tilbyr NOKUT-godkjente fagskoletilbud innen Helsefag for studenter fra Telemark kan søke tilskudd. Tilbudet skal være gratis for studentene.

Følgende fagområder vil være aktuelle: Eldreomsorg, funksjonshemninger, kreftomsorg, kroniske sykdommer, målretta miljøarbeid, nevrologiske lidelser, psykisk helsearbeid, rusomsorg, utviklingshemning og aldring, og veiledning. Listen er ikke uttømmende, og andre tilbud som svarer til utfordringer knyttet til samhandlingsreformen, vil kunne være aktuelle.

Satsene er for tiden kr 71 300 for stedbasert undervisning og kr 49 400 for nettbasert undervisning. Satsene gjelder tilskudd pr år pr heltidsekvivalent student. Tilskuddet er rammestyrt, og midlene er begrenset. De tilbydere som får tilsagn, får utbetaling basert på faktisk elevtall pr 1. mars og 1. oktober.

Av praktiske og økonomiske årsaker vil Telemark fylkeskommune fortrinnsvis støtte tilbud som strekker seg over fire semestre. Til stedsbaserte tilbud vil det i utgangspunktet bli gitt tilskudd for inntil 17 studenter per tilbud (klasse).

Søknad skrives på eget skjema