Strategi for pedagogisk bruk av IKT

Av: Natalia Gundersen / Publisert: 18.06.2015 / Oppdatert: 18.06.2015
Bilde av Ipad over vanlige bøker
Foto: colourbox.com
Åpne

I læreplanverket for Kunnskapsløftet er digitale ferdigheter definert som en grunnleggende ferdighet, på lik linje med å kunne lese, regne og å uttrykke seg muntlig og skriftlig. I tillegg gir digitalisering helt nye muligheter for organisering av skolen og læringsarbeidet. Dette stiller store krav til kompetanse hos lærere, skoleledelse og skoleeier.

Retningsgivende

Strategi for pedagogisk bruk av IKT bygger på lover, læreplanverk og Digital strategi for Telemark fylkeskommune, og skal være et overordnet dokument. Strategien skal gi svar på fylkeskommunens overordnede mål for bruk av IKT i videregående opplæring, og hvilke områder som skal prioriteres.

Strategien skal gi retningslinjer for revisjoner av IKT-standarden i Telemark fylkeskommune og for valg av tiltak og prioriterte satsinger i Mål- og budsjettdokumentene. Den skal også være retningsgivende for skoler som velger å utforme egne IKT-handlingsplaner. I tillegg skal strategien sikre at det gjøres grundige vurderinger før større investeringer og tiltak iverksettes.

Vedtatt

Den ble vedtatt av Hovedutvalget for kompetanse i mai 2014, og skal gjelde for perioden 2014 - 2016.