Ordensreglement er nå revidert

Av: Natalia Gundersen / Publisert: 06.02.2015 / Oppdatert: 04.10.2016
Elever utenfor Porsgrunn videregående skole.
Telemark fylkeskommune innfører nå forbud mot heldekkende hodeplagg på alle de videregående skolene.
Foto: Dag Jenssen
Åpne

Bakgrunnen for revideringen var fylkeskommunes ønske om å oppdatere regler i forhold til gjeldene lover og regler.

Det reviderte ordensreglementet for elever ved de videregående skolene ble enstemmig vedtatt av hovedutvalg for kompetanse 4. februar. 

Nødvendig

Det gamle ordensreglementet for de videregående skolene i Telemark er fra 2010. Noen av områder i reglementet var ikke lenger i tråd med lov, forskrift, rundskriv og interne rutiner i Telemark fylkeskommune. Det var derfor nødvendig med endringer. I tillegg er reglementet forenklet, helt i tråd med Rundskriv Udir-8-2014  som sier at ordensreglement skal regulere elevers rettigheter og plikter så langt det ikke er fastsatt i annet regelverk.

Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe som besto av representanter fra skolene, elevombud, fylkesadvokaten og avdeling for videregående opplæring. I forkant av dette arbeidet, ble det sendt ut informasjon til alle skolene. De ble bedt om å komme med innspill til endringar.

Det kom innspill i forhold til to områder. Det ene var ønske om forbud mot heldekkende hodeplagg, og det andre var håndtering av tobakksfri skoletid og forbud mot e-sigaretter.

Endringer

Tobakksskadeloven ble endret med verknad fra 1. juli 2014. Tobakksbruk er nå forbudt i grunnskoler og videregående skolers lokaler og uteområde. Elever skal være tobakksfrie også i skoletida. Det er heller ikke lov å bruke e-sigaretter.

Det er også utarbeidet felles rutiner for fraværsoppfølging i videregående skoler i Telemark.

Telemark fylkeskommune innfører nå forbud mot heldekkende hodeplagg på alle de videregående skolene. Hovedutvalg for kompetanse gjorde én endring i fylkesrådmannens forslag, nemlig at forbudet kun gjelder i undervisningssituasjon.

Helt eller delvis dekkende hodeplagg er ikke omfattet av noen lover eller regelverk per i dag. Det betyr at det er opp til den enkelte skoleeier å fastsette regler for dette.

Les hele den politiske saken her. Du kan også lese Rundskriv fra Utdanningsdirektoratet her