Ny fraværsgrense for elever i videregående opplæring

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 12.08.2016 / Oppdatert: 04.12.2018
Elever ved medier og kommunikasjon på Hjalmar Johansen
Den nye fraværsgrensa skal motivere elevene til jevn innsats, og å forhindre skulk.
Foto: Kjersti Veel Krauss
Åpne

Hvis elever har mer enn 10 prosent fravær i et fag vil de ikke få karakter. Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær.

På denne siden kan du lese mer om de nye reglene og krav til dokumentasjon. Det nye fraværsreglementet er fleksibelt. Reglementet tar høyde for at man kan ha gode grunner til å være borte.

Skal motivere til innsats

Fraværsgrensen gjelder for alle elever i videregående skole, men ikke for lærlinger, lærekandidater og voksne.

Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats og å forhindre skulk. 

Hovedregler

I dokumentet «Fraværshåndtering for elever» finner du noen hovedregler:

 • Elever i videregående skole skal møte opp og delta aktivt i opplæringen.
 • Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer.
 • Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær unntatt fra fraværsgrensen.
 • Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at han eller hun likevel får karakter.
 • Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær.
 • Eleven skal få et varsel om han eller hun står i fare for å ikke få karakter på grunn av fravær

Unntak

Selv om fraværet overstiger 10 prosent kan eleven få karakter. Da må fraværet dokumentert, og fraværet skyldes:

 • Helse- og velferdsgrunner
 • Arbeid som tillitsvalgt
 • Politisk arbeid
 • Hjelpearbeid
 • Lovpålagt oppmøte (sesjon, innkalling til retten o.l.)
 • Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå
 • Religiøse høytider utenom den Norske kirke (maks to dager)
 • Legetime, tannlegetime, time hos BUP avtale med skolehelsetjeneste eller lignende

Fravær i forbindelse med all type kjøreopplæring inkludert oppkjøring gir ikke unntak fra hovedregelen, og skal telle med i beregning av fraværsprosenten. Det samme gjelder reiser som ikke er begrunnet med helse og/eller velferd.

Hvis eleven er borte fra skoletimer på grunn av en rettigheter de har etter Opplæringsloven, skal det ikke regnes som fravær. Det gjelder for eksempel rådgivning på skolen, møte med PP-tjenesten, elevrådsarbeid, organisert studiearbeid avtalt med faglærer i forkant og avtalt samtale med rektor eller andre ansatte.

Dokumentasjonskrav

Den nye fraværsordningen har strengere krav til dokumentasjon av fravær enn tidligere.

For at fraværet ikke skal telle med i fraværsgrensen må fravær av helsegrunner i utgangspunktet dokumenteres med legeerklæring eller med dokumentasjon fra annen sakkyndig, som for eksempel fysioterapeut, tannlege eller psykolog. Fravær som skyldes helsegrunner kan ikke dokumenteres med kun egenmelding fra foreldre eller myndige elever.

Sykdom som gjør det vanskelig eller lite hensiktsmessig å oppsøke sakkyndig for hvert enkelt tilfelle (gjelder kronisk sykdom eller ved utredning/oppfølging), kan dokumenteres med egenmelding i kombinasjon med annen type dokumentasjon. Rektor avgjør om dokumentasjonen er egnet, eller om det er behov for annen type dokumentasjon. Ved velferdsgrunner kan normalt erklæringer fra foreldre eller myndige elever brukes.

Skjønn opp til 15 prosent

I spesielle tilfeller kan rektor bestemme at en elev som har gått over grensen på 10 prosent, og ikke har tilstrekkelig dokumentasjon, likevel skal kunne få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter.

Det er årsaken til fraværet som er avgjørende for om rektor kan bruke dette unntaket.

Les mer om den nye fraværsgrensen på Utdanningsdirektoratets nettsider

Det var Kunnskapsdepartementet som fastsatte den nye ordningen i juni 2016.