Flere fagskoleplasser innenfor helsefag

Av: Natalia Gundersen / Publisert: 20.05.2015 / Oppdatert: 20.05.2015
Illustrasjonsbilde av å holde hender
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Fra høsten 2015 vil Telemark ha cirka 180 fagskoleplasser innenfor helsefag, 80 som allerede er i gang, og 100 på nye tilbud. Telemark fylkeskommune har fått økt den årlige ramma med 500 000 kroner fra 2015. I motsetning til mange av fylkeskommunene klarer Telemark å nyttiggjøre seg disse tildelingene, og det tildelte beløp har økt år for år. I 2015 er tildelingen på vel 5 millioner kroner. Telemark er én av tre fylker i landet hvor det brukes mest per innbygger til dette formålet.

For tiden er behovene knyttet til Samhandlingsreformen viktige. Det gjenspeiles i tilbudene.

Målet for ordningen

 • Heve kompetansen på sentrale fagområder i den kommunale omsorgssektoren.
 • Tilby personell en karrierevei.
 • Realisere nasjonale måltall for utdanningsaktiviteten.
 • Sikre utdanningstilbud over hele landet gjennom å ivareta både regionale, interregionale og nasjonale fagskoletilbud.

Les mer om ordningen her

Målgruppa

Helse- og sosialpersonell med utdanning på videregående skoles nivå er i målgruppa. Tilskuddsordningen bidrar til å nå målsettingene i Omsorgsplan 2015 og Kompetanseløftet 2015, jf. St.meld. nr. 1 (2005-2006) «Mestring, muligheter og mening – Framtidas omsorgsutfordringer».

Ta kontakt

Telemark fylkeskommune har fordelt studieplassene på ulike aktører innenfor fagskoleutdanning, se nedenfor. Ta kontakt direkte med arrangørene om du er interessert.

Stedsbaserte tilbud

Fagskolen Telemark, 36 studieplasser.

 • Kreftomsorg og lindrende pleie, høsten 2015-våren 2017
 • Psykisk helsearbeid og rusarbeid, høsten 2015-våren 2017

AOF Telemark og Vestfold, 36 studieplasser.

 • Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming, høsten 2015-våren 2017
 • Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser, høsten 2015-våren 2017

Nettbaserte tilbud

Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og Helse, 5 studieplasser.

 • Demensomsorg og alderspsykiatri, høsten 2015-våren 2017
 • Utviklingshemming og aldring, høsten 2015-våren 2017 

eCademy.no, 4 studieplasser.

 • Helseadministrasjon, høsten 2015-våren 2016
 • Helsekoordinator, høsten 2015-våren 2016

NKS Nettstudier, 10 studieplasser.

 • Psykisk helsearbeid og rusarbeid, høsten 2015-våren 2017
 • Helse, aldring og aktiv omsorg, høsten 2015-våren 2017

NKI AS, 4 studieplasser.

 • Kreftomsorg og lindrende pleie, høsten 2015-våren 2017
 • Eldreomsorg/helse, aldring og aktiv omsorg, høsten 2015-våren 2017
 • Psykisk helsearbeid og rus, høsten 2015-våren 2017
 • Velferdsteknologi, høsten 2015-våren 2016
 • Migrasjonshelse, høsten 2015-våren 2016

Rogaland Kurs og Kompetansesenter – RKK, 4 studieplasser.

 • Veiledning, høsten 2015-våren 2017
 • Eldreomsorg, høsten 2015-våren 2017
 • Kreftomsorg og lindrende pleie, høsten 2015-våren 2017
 • Rehabilitering, høsten 2015-våren 2017
 • Tverrfaglig miljøarbeid, høsten 2015-våren 2017
 • Sterilforsyningstekniker, høsten 2015-våren 2017