Utplassering

/ Publisert: 10.04.2015 / Oppdatert: 26.05.2016

For å ha rett til skyss ved utplassering må det være minimum 6 km mellom hjem og utplassering/bedrift. Eventuell skyssrett gjelder kun på ordinære skoledager.

Eleven skal benytte kollektivtransport der dette er mulig, og skal i utgangspunktet benytte skolekortet/busskortet sitt.

Utplassering skal primært skje innenfor Telemark fylke. Det utbetales ikke stønad til boutgifter eller kostutlegg i i forbindelse med utplassering.

Elever som har skolekort

Elever som har et busskort eller togkort fra før, skal benytte det samme kortet til/fra utplassering der dette er mulig. Ventetid før/etter arbeidstid må påregnes. 

Ved behov for utvidelse av kortet, endring av gyldig reisestrekning eller ekstra turer i kortet, må skolen ta kontakt med fylkeskommune i god tid før utplasseringen starter.

Elever som ikke har skolekort

Elever som ikke har et busskort/togkort fra før, kan søke om refusjon av utlegg til billetter. Søknad må sendes inn i god tid før utplasseringen starter, og eleven vil motta et enkeltvedtak om skyss/refusjon.

Utgifter blir kun refundert etter rimeligste reisemåte. Dette innebærer at periodekort/månedskort skal kjøpes dersom det totalt sett er en rimeligere løsning enn at eleven kjøper enkeltbillett. Eleven er selv ansvarlig for å undersøke hva som er rimeligst. 

Det er kun dokumenterte utgifter som refunderes.

Når utplasseringen er over skal billetter/kvitteringer umiddelbart sendes til fylkeskommunen. Elever som har mottatt vedtak skal ikke sende inn ny søknad sammen med billettene/kvitteringene.

Alle billetter/kvitteringer sendes til Telemark fylkeskommune, postboks 2844, 3702 Skien. Billetter/kvitteringer må merkes med elevens navn og fødselsnummer.

Elever som ikke har kollektivtilbud mellom hjem og utplassering

I de tilfeller der det ikke finnes et kollektivtilbud mellom hjemmet og utplasseringsstedet kan det søkes om skyssgodtgjørelse på hele eller deler av strekningen.

Utplassering utenfor Telemark

Skyss ut av Telemark må avklares med fylkeskommunen god tid i forkant. Det må dokumenteres at det har vært forsøkt å skaffe utplassering innenfor Telemark, og skolen må begrunne hvorfor dette ikke har vært mulig.

Dersom det ikke er mulig å få utplassering i eget fylke, kan det søkes om refusjon av skyssutgifter etter rimeligste reisemåte med kollektivtilbudet for reiser til og fra nabofylker.