Skyssgodtgjørelse

/ Publisert: 10.04.2015 / Oppdatert: 14.11.2016

Det kan søkes om skyssgodtgjørelse på hele eller deler av strekningen mellom hjem og skole.

Det inngås ikke avtale om skyssgodtgjørelse på strekning hvor eleven kan følge et kollektivtilbud.

Søknad om skyssgodtgjørelse må behandles før skyssen iverksettes. Det utbetales ikke skyssgodtgjørelse for kjøring som er utført før fylkeskommunen har fattet vedtak.

Foresatte/elev som velger å kjøre til holdeplass eller skole uten vedtak fra fylkeskommunen, får ikke utbetalt refusjon for reiseutgifter med tilbakevirkende kraft.

Alternativet til skyssgodtgjørelse er at eleven flytter på hybel eller internat nærmere skolen.

Gjeldende satser

For videregående elever tilbyr fylkeskommunen skyssgodtgjørelse etter de til enhver tid gjeldende satser.

Eventuelle kostnader til fergebillett eller bomavgifter skal dokumenteres.

Utbetaling

Skyssgodtgjørelse utbetales etterskuddsvis, mot innlevert kjøreliste.

Utbetaling gjøres til det kontonummeret som er oppgitt på søknaden.