Skyss for elever med funksjonshemming eller skade

/ Publisert: 10.04.2015 / Oppdatert: 28.06.2019

Elever som har en varig eller midlertidig funksjonshemming eller skade, og som etter legeattest eller sakkyndig uttalelse har behov for skoleskyss, har rett til skoleskyss uavhengig av avstanden mellom hjem og skole. En diagnose gir ingen rett til at ett bestemt skyssmiddel skal benyttes.

I spesielle tilfeller organiseres det tilrettelagt skoleskyss med taxi eller maxitaxi. Tilrettelagt skoleskyss vurderes kun i de tilfeller hvor eleven av medisinske årsaker ikke kan bruke kollektivtilbudet.

Det er funksjonshemmingens betydning for muligheten til å ta seg frem på skoleveien som er vurderingstema. Det er ikke et krav om at funksjonshemmingen gjør det umulig for eleven å gå til skolen. Spørsmålet er om funksjonshemmingen representerer en byrde ut over det vanlige på skoleveien, og at eleven således bør skysses for å oppfylle retten til grunnopplæring.

Skyssretten er ikke knyttet til hvorvidt eleven får spesialundervisning, men til om funksjonshemmingen/skaden/sykdommen gjør det nødvendig med skoleskyss. En diagnose utløser i seg selv ingen skyssrett.

Retten til skoleskyss gjelder som hovedregel mellom hjem og skole. Funksjonshemmede elever, som har fått vedtak om avlastningsopphold fra kommunen, kan i tillegg ha rett til nødvendig skoleskyss til og fra avlastningsbolig.

Busstrening

Mange elever med en funksjonshemming/skade/sykdom kan, med trening, mestre å benytte buss.

Det vil kunne ha en betydelig egenverdi for elevene å mestre å ta buss med tanke på elevens selvstendighet og mestring av eget liv. Dette er i tråd med opplæringsloven § 1-1 hvor det heter at «Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet». 

Forventningen om at det aktivt drives busstrening øker i takt med elevens alder og funksjonsnivå. Det er mulig å kombinere busstrening med andre skyssordninger.

I tilfeller der busstrening er aktuelt, må skolen eller fylkeskommunen kontaktes.