Reisetid/ventetid

/ Publisert: 10.04.2015 / Oppdatert: 10.04.2016

I vurderingen av akseptabel reisetid skal både gangtid og tid med transportmiddelet sees i sammenheng.

Den totale tiden som eleven bruker fra eleven reiser hjemmefra og til opplæringen starter, og fra opplæringen er slutt til eleven er hjemme om ettermiddagen, utgjør elevens totale reisetid.

Det trekkes et grunnleggende skille mellom de yngre elevene i grunnskolen og elever i videregående skole når det gjelder reisetid, gangtid og ventetid. Dersom reisetiden/ventetiden oppleves som uforsvarlig lang må hybel vurderes.

Det er flere hensyn som skal tas når det skal vurderes hva som er forsvarlig reisetid, for eksempel hensynet til effektiv og rasjonell organisering av skyssen. Hva som er akseptabel reisetid for den enkelte elev avgjøres etter en konkret vurdering.

Ved valg av annen skole enn nærskolen, delt bosted og midlertidig bosted må det aksepteres økt ventetid/reisetid, og eventuelt bussbytter.