Skyss til avlastningsbolig

/ Publisert: 11.04.2016 / Oppdatert: 28.06.2019

Retten til skoleskyss gjelder som hovedregel mellom hjem og skole.

For funksjonshemmede elever som har fått vedtak om avlastning, regnes avlastningsboligen som elevens hjem de dager eller perioder eleven har fått innvilget avlastningsopphold.

Krav om dokumentasjon

Når det søkes om skoleskyss må skolen sende kopi av vedtak om avlastning når søknaden registreres. Foresatte må levere turnus til skolen før skolen kan registrere søknad om skyss. Turnusen må vise hvilke konkrete datoer eleven skal til avlastningsbolig.

Ved endringer i turnus plikter foresatte å levere ny turnus til skolen minimum 3 uker i forkant.

Opphold hos privat avlaster

Det stilles samme krav til kopi av kommunalt vedtak dersom det søkes om skyss til privat avlaster. En elev som skal være hos et familiemedlem eller lignende uten at det foreligger et vedtak fra kommunen, har ikke rett på skyss.