Reisetid/ventetid

/ Publisert: 10.04.2015 / Oppdatert: 28.06.2019

Det er særlig viktig at skyssen organiseres slik at reisetiden for elever i 1.klasse blir så kort som mulig. I vurderingen av akseptabel reisetid skal både gangtid og tid med transportmiddelet sees i sammenheng.

Den totale tiden som eleven bruker fra eleven reiser hjemmefra og til opplæringen starter, og fra opplæringen er slutt til eleven er hjemme om ettermiddagen, utgjør elevens totale reisetid.

Det er flere hensyn som skal tas når det skal vurderes hva som er forsvarlig reisetid. Et relevant hensyn er at eleven får tilstrekkelig fritid og tilstrekkelig tid i hjemmet. Dette taler for å avgrense reisetiden. Et annet hensyn er effektiv og rasjonell organisering av skyssen. Hva som er akseptabel reisetid må derfor avgjøres etter en konkret vurdering.

Ved valg av annen skole enn nærskolen, delt bosted og midlertidig bosted må det aksepteres økt ventetid/reisetid, og eventuelt bussbytter.