Hvem har rett til skoleskyss?

/ Publisert: 11.04.2016 / Oppdatert: 28.06.2019

Telemark fylkeskommune har ansvar for å organisere skoleskyssen ifølge opplæringsloven § 4A-7, kapittel 7 og 13, og privatskoleloven kapittel 3 med tilhørende forskrifter.

Fylkeskommunen skal organisere skoleskyssen i samråd med kommunen.

Kommunen plikter i henhold til opplæringsloven § 13-4 å samarbeide om skyssen. Kommunen skal ta med skyssorganiseringen i sine vurderinger når timeplan og skolerute fastsettes.

Følgende elevgrupper i grunnskolen har rett til skoleskyss:

  • Elever i 1. klasse som har mer enn 2 km mellom hjem og skole en vei, og elever i 2. – 10. klasse som har mer enn 4 km mellom hjem og skole en vei.
  • Elever som på grunn av funksjonshemming og som etter legeerklæring har behov for skyss.
  • Elever som har plass i SFO, og som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom har behov for skyss.
  • Elever som må reise med ferge eller annen båt mellom hjem og skole.
  • Voksne elever over opplæringspliktig alder, som ikke har fått eller fullført grunnskoleopplæring, og som har rett til full grunnskoleopplæring.
  • Voksne elever over opplæringspliktig alder, som etter faglig vurdering har rett til spesialundervisning på grunnskolens nivå.
  • Elever ved privatskoler, som mottar tilskudd fra staten, har rett til skyss etter samme regler som ved offentlige skoler. Retten gjelder bare for den delen av skoleveien som ligger innenfor elevens bostedskommune.
  • Elever med særlig farlig eller vanskelig skolevei.