Farlig eller vanskelig skolevei

/ Publisert: 10.04.2015 / Oppdatert: 14.04.2015

Kommunen er ansvarlig for skyss til elever med særlig farlig eller vanskelig skolevei som bor under skyssgrensen på 2 km eller 4 km.

Ta kontakt med hjemkommunen for å søke om skyss i slike tilfeller. Det er kommunen som skal fatte vedtak i disse sakene.

Enkelte grunnskoleelever vil ha rettigheter etter flere skyssbestemmelser. For eksempel kan en elev ha rett til skyss både på grunn av avstanden mellom hjem og skole, og fordi skoleveien er særlig farlig/vanskelig.

I slike tilfeller går fylkeskommunens ansvar foran kommunens, og det er fylkeskommunen som må oppfylle elevens rett til skyss.

Det må være særlige forhold som utløser en skyssrett med bakgrunn i trafikkfarlig skolevei. Både tilstanden til skoleveien, klima, trafikkforholdene på veien og forhold knyttet til den enkelte elev er viktige faktorer når kommunen eller fylkeskommunen skal vurdere om skoleveien er særlig farlig eller vanskelig.

All ferdsel på og langs trafikkert vei innebærer en risiko. Lovverket krever at elevene utsettes for en fare som er utenom det vanlige for at det skal utløse rett til fri skoleskyss. Risikoen skoleelever utsettes for til vanlig når de ferdes i trafikken er derfor ikke tilstrekkelig.