Avstand hjem-skole

/ Publisert: 10.04.2015 / Oppdatert: 28.06.2019

Ved beregning av avstanden mellom hjem og skole, er det den korteste gangbare/farbare veien som legges til grunn. Avstanden skal måles dør til dør. Dersom skolebygningen har flere inngangsdører, måles avstanden til den døren eleven vanligvis bruker.

Målinger foretatt med digitale verktøy er å anse som korrekte målinger som ikke kan klages på, dersom det ikke er et betydelig avvik mellom digital måling og måling foretatt med annet måleredskap. Ved bruk av digitalt måleverktøy skal det gis et ekstra tillegg tilsvarende 50 meter for å korrigere for eventuell beregningsfeil.

Farbar vei kan være både offentlig og privat vei, gårdsvei eller sti. Så lenge det er fysisk mulig å ferdes til fots, med sykkel eller liknende, vil strekningen være gjenstand for oppmåling. Det er ikke korteste bilvei eller den traseen bussen kjører som legges til grunn.