Hva er et planprogram?

/ Publisert: 22.11.2012 / Oppdatert: 22.11.2012

Det er plan- og bygningsloven som fastsetter at det skal lages et planprogram før selve arbeidet med en regional plan.

Plan- og bygningsloven $4-1 første og andre ledd:

For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet.

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart. Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten.

Først må det altså utarbeides et planprogram, deretter begynner arbeidet med å lage selve planen.

Hvorfor planprogram først?

Tanken er først å fremst å sikre at alle berørte parter medvirker og involveres gjennom hele planprosessen. Regionale planer har stor betydning for mange mennesker og virksomheter i fylket, siden de danner grunnlaget for både kommunenes, fylkeskommunens og statens arbeid i fylket. Et gyldig planvedtak er forpliktende for offentlige myndigheter. Derfor er det nødvendig berørte parter trekkes inn og sikrer at planen som lages, er aktuell og relevant for de den angår.