Buss for fremtiden

Av: Tore Kamfjord / Publisert: 10.06.2015 / Oppdatert: 18.10.2018
Mye er gjort de siste årene for å gjøre bussen mer attraktiv, blant annet med lavere priser og hyppigere avganger.
Foto: Bjørn Harry Schønhaug
Åpne

Strategien legger grunnlag for utviklingen av kollektivtransporten med buss i Grenland fra 2015 til 2025. Den gir føringer for fremtidig planlegging og prioritering av kollektivtiltak for å nå vedtatte mål.

200 000 nye passasjerer hvert år

Et sentralt mål er at kollektivandelen skal øke fra dagens fire prosent til åtte prosent på ti år. Det betyr om lag 200 000 nye passasjerer årlig. Kollektivtransporten skal ta 75 prosent av den forventede transportveksten frem mot 2025.

– Effekten av kollektivtiltak er størst når man satser helhetlig på utvikling av tilbudet. Flere virkemidler må kombineres for å nå målet om mer attraktiv kollektivtransport og økt andel bussreisende de neste ti årene, sa daværende samferdselssjef Bjørg Hilde Herfindal i Telemark fylkeskommune.

De viktigste virkemidlene i busstrategien er:

  • Bedre rutetilbud
  • Bedre fremkommelighet
  • Attraktive knutepunkt og holdeplasser
  • Billettprodukter, informasjon og holdningsskapende arbeid
  • Arealbruk som bygger oppunder kollektivtransporten
  • Tiltak som reduserer bilbruken
  • Universell utforming
  • Miljøvennlig drift

Vedtatt av fylkestinget

Mye er gjort de siste årene for å gjøre bussen mer attraktiv, blant annet med lavere priser og hyppigere avganger.

Til tross for en rekke tiltak for å øke fremkommeligheten, er det fortsatt en utfordring med til dels store forsinkelser.

Busstrategien ble vedtatt i Skien, Porsgrunn og Siljan kommuner og Telemark fylkeskommune i juni 2015.

Last ned strategien her (PDF)