Sentrumsnære turveier

Av: Anne Cecilie Gundersen / Publisert: 02.12.2014 / Oppdatert: 02.12.2014
Sentrumsnær turvei i Kviteseid
Foto: Roger Jensen
Åpne

Arbeidet med sentrumsnære turveier i telemarkskommunene har vært et samarbeid mellom flere aktører, og går på tvers av fagfelt som friluftsliv, folkehelse, stedsutvikling, trafikksikkerhet og universell utforming. Fylkeskommunen, fylkesmannen og vegvesenet har dannet en tverrfaglig prosjektgruppe, der også de fylkeskommunale rådene for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne har deltatt. Selve kartleggingen har foregått i samarbeid med representanter fra kommunene, råd for funksjonshemmede og andre som arbeider med utvikling og tilrettelegging av turveger i Telemark.

Hverdagsaktivitet og de gode eksemplene

Målet med rapporten er å vise fram ulike eksempler på turveger i kommunene som ligger i nærheten av der folk bor og oppholder seg i hverdagen. Gode turveger som er lett tilgjengelige, sentrale og enkle å ta i bruk bidrar blant annet til mer aktivitet og naturopplevelser i hverdagen, mindre bilkjøring og flere sosiale treffpunkt. Eksempelsamlingen viser bredden av typer turveger som går utover det tradisjonelle turområdet i skogen, og kan i denne sammenheng bestå av både fortauet i sentrum, snarveien til barnehagen, sykkelvegen til skolen, gangstien gjennom parken og spaserrunden ved sykehjemmet. Jo flere som har mulighet til å bevege seg i sitt nærområde, jo bedre. Eksempelsamlingen viser at det ofte er små tiltak som skal til for å øke tilgjengeligheten ved et område betraktelig. Hver enkelt turveg blir temavis presentert ved hjelp av tekst og bilder som beskriver dagens situasjon med utfordringer og forslag til forbedringstiltak.

Stimuleringsmidler

Fylkeskommunen og fylkesmannen har sammen fått statlig støtte til prosjektet gjennom det nasjonale utviklingsprosjektet for universell utforming i fylker og kommuner, som del av regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009 – 2013. Kommunene Notodden, Tokke, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, Bø, Sauherad, Siljan, Nissedal, Drangedal, Porsgrunn og Kragerø fikk i 2013 overført tilskuddsmidler som skal stimulere til videre arbeid med turvegene.  Ytterligere midler er blitt utbetalt i fra kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2014, deriblant kr 100.000 til fylkesnivået, som vil benyttes til videre oppfølging av prosjektet, som er tenkt videreført ut 2015.