Nå kan du søke om tilskudd til ditt nærmiljø for 2013

Av: Kjell-Tore Haustveit / Publisert: 30.01.2013 / Oppdatert: 26.08.2015
Logo til Fylkets trafikksikkerhetsutvalg
Foto: Fylkes trafikksikkerhetsutvalg
Åpne

Det er satt av totalt kr 175 000,- til trafikksikkerhetstiltak i nærmiljøet for 2013.

Velforeninger, skoler, enkeltpersoner og andre kan nå søke om støtte til tiltak i sitt eget nærmiljø. Det kan gis tilskudd inntil 60% av tiltakets totale kostnad, begrenset oppad til kr 25 000 pr tiltak.

Betingelsen for støtte er at søker deltar i prosjektet med en egeninnsats i form av dugnad eller annet som tilsvarer 40 % av tiltakets totalkostnad. (Eks.: Tilskudd på kr 25 000, krever en egeninnsats tilsvarende kr 16 600).

Dersom tiltaket berører offentlig veg må dette avklares med vegmyndigheten før søknaden kan sendes inn.

Søknadsfristen er 1.mars 2013

Søknaden kan sendes på epost til vibjac@vegvesen.no,

eller til postadresse:

Statens vegvesen v/FTU
Regione sør
Serviceboks 723 Stoa
4808 Arendal