Fylkestinget fordelte samferdselsmidler

Av: Pål Horsle / Publisert: 30.04.2014 / Oppdatert: 30.04.2014
Foto: Tom Holen
Åpne

Midlene er en felles fordeling mellom Siljan, Skien, Porsgrunn og fylkeskommunen. I sitt vedtak henviser fylkestinget om oppfølging av tidligere vedtak i Grenlandskommunene.

- Dette er første hele året vi kan fordele belønningsmidler, sa leder av hovedutvalget for samferdsel, Sigbjørn Molvik (Sv).

Redusert bilbruk

Molvik fremhevet at de viktigste virkemidler er bedre forhold for myke trafikanter, kollektivtransport, næringstransport samt bærekraftig arealbruk og redusert bilbruk.

Midlene skal fordeles på tiltak innen fire hovedområder. Det er

  • bærekraftig arealforvaltning (1 million kroner)
  • tiltak for å styrke kollektivtransport i bybåndet (41,4 millioner kroner)
  • tiltak for å styrke fremkommelighet for myke trafikanter (15,3 millioner kroner)
  • informasjon og holdningsskapende arbeid for å fremme miljøvennlig transport og styrket folkehelse (2,3 millioner kroner).

Myke trafikanter

Fylkestinget vedtok også strategi og plan for myke trafikanter i Grenland. Planen skal bidra til å gjøre det attraktivt å gå og sykle for alle i Grenland. Strategi og plan for myke trafikanter i Grenland er et prosjekt i regi av Bystrategi Grenland.

 Konkret oppfølging av strategi og plan for mjuke trafikanter vil i åra framover i hovedsak skje gjennom prosjekt finansiert av belønningsmidler, Bypakke Grenland og i tillegg til å bli fulgt opp i arealplaner.

Strategien er felles for alle kommunene som strategien omfatter òg fylkeskommunen.