Felles opprop om Grenlandsbanen

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 17.03.2014 / Oppdatert: 17.03.2014
Bilde av jernbanespor. www.colourbox.com
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Fylkesordførerne krever at Samferdselsdepartementet følger opp Stortingets vedtak fra juni 2013. For å holde oppe fremdriften ber de Samferdselsdepartementet snarest sende bestilling til Jernbaneverket på konseptvalgssutredning for Grenlandsbanen.

Oppropet er en oppfølging av felles fylkesutvalgmøte for Telemark, Vest-Agder og Aust-Agder, i Skien 5. februar 2014.

Oppropet skal rette oppmerksomhet mot en viktig sak som angår alle de 3 fylkene, i tillegg til fylkene Vestfold og Rogaland. At Sørlandsbanen og Vestfoldbanen blir koblet sammen.

Oppropet viser til merknaden fra en samlet transport- og kommunikasjonskomité ved behandling av Nasjonal transportplan i juni 2013:

”Komiteenvil derfor ha utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) for sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen i første del av planperioden.” (se vedlegg 1)

I tillegg hadde komitéens flertall følgende merknad:

”Komiteens flertall, medlemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, ønsker en ny bane mellom Porsgrunn og ny Brokelandsheia stasjon i Gjerstad kommune for å knytte Sørlandsbanen til Vestfoldbanen.” (se vedlegg 2)

Komitéleder Knut Arild Hareide stilte også et skriftlig spørsmål til samferdselsminister Arnstad om fremdriften i denne saken og fikk til svar at departementet høsten 2013 skulle arbeide med mandat for utredninger og fremdrift i planarbeidet.

Fylkesordførerne understreker i oppropet at de støtter satsingen på InterCity på Østlandet. Det vil bidra til utvikling og løse samferdselsmessige utfordringer på Østlandet.

Samtidig vil de understreke at en utbygging av Grenlandsbanen vil være av stor betydning for å binde fylker og regioner sammen og redusere reisetida mellom Oslo og Stavanger med 1 time. Den vil føre til stor regional utvikling, og bidra til at alle får enda større nytte av et bedre togtilbud.