Endring i skoleskyssordningen

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 29.04.2015 / Oppdatert: 28.08.2015
Ungdommer venter på buss i Telemark
Telemark fylkeskommune har ansvar for å tilrettelegge skyssen for grunnskoleelever og elever i den videregående skole, som etter lov og regelverk har rett til skyss.
Foto: Bård Gudim
Åpne

 
Alternativt kan fylkeskommunen hjelpe disse elevene med å finne innlosjering hvis de oppfyller kravene til lån og stipend.
 
Vedtaket gjelder for elever som ikke har nedsatt funksjonsevne.
 
- Denne endringen, der vi legger opp en praksis som er mer lik den de har i de andre fylkeskommuner, er en innstramming av en liberal praksis. Dette kan få noen uheldige utslag for kanskje et fåtall elever, sa Sigbjørn Molvik, leder for hovedutvalg for samferdsel, under behandlingen av saken.

Innsparingstiltak

Bakgrunnen for endringen i skoleskyssordningen er innsparingstiltak som Telemark fylkeskommune er nødt til å gjøre.
 
Derfor har Vestviken Kollektivtrafikk gått gjennom hvordan retten til skyss for videregående opplæring blir oppfylt i Telemark.

Omfattende skyssordning

Vedtaket kan føre til at enkelte elever får et dårligere skoleskysstilbud enn de har. I dag er det slik at en del elever som har rett til skoleskyss mottar skyss med drosje der hvor man ikke har et tilstrekkelig kollektivtilbud, selv om retten til skyss kunne vært oppfylt ved skyssgodtgjørelse, eventuelt gjennom hjelp til å finne innlosjering. Dagens praksis er en omfattende ordning sammenliknet med andre fylker.
 
- Det vi ikke ønsker er at elever skal måtte flytte på hybel for å ta videregående opplæring. Det er grunn til for oss å være obs på det som skjer, og følge med. Det kan være at vi må justere områder dersom vi ser at dette får uheldige følger, sa Molvik.
 
Telemark hatt en raus ordning og det er ingenting som tyder på at en omlegging av skoleskysstilbudet vil føre til mer frafall, skriver fylkesrådmann Evy-Anni Evensen i sakspapirene.
 
Saken ble sendt ut på høring til alle videregående skoler og kommuner i Telemark. Bø videregående skole, Vest-Telemark videregående skole og Porsgrunn videregående skole sendte inn høringssvar. Det kom ingen høringsinnspill fra kommunene.

Les den politiske saken og vedtaket her