Tilskuddsordning for administrative midler 2019

Av: Cato Rasmussen / Publisert: 02.05.2019 / Oppdatert: 02.05.2019

Søknadene må bidra til ett eller flere av disse punktene:

 • Mer nyskaping og innovasjon
 • Flere nyetableringer
 • Økt kvalitet på reiselivstilbud
 • Styrking av Telemark som reiselivsdestinasjon

Vilkår for søknaden:

 • Tilsagnet gjelder i 6 måneder fra dato for tilsagn. Etter dette trekkes tilsagnet.
 • Tilsagnet med vilkår må aksepteres innen 14. dager. Aksept skal skje skriftlig til post.arkiv@t-fk.no og merkes med saks-/tilsagnsnummer.
 • Endres forutsetningene for tilsagnet, for eksempel ved at prosjektet endres, skal dette godkjennes av Tfk. Om ikke, trekkes tilsagnet, og det kan komme krav om tilbakebetaling.
 • Det kan søkes om inntil 100 000 kr.
 • Det må være minimum 50% egenkapital i prosjektet. Egeninnsats regnes ikke inn i prosjektets egenkapital.
 • Det vil ikke kunne tildeles støtte til søknader som vurderes som offentlig støtte etter regelverket om offentlig støtte.

Krav til søknaden:

 • Prosjektet kan ikke være påbegynt på søknadstidspunktet.
 • Prosjektet kan ikke motta andre fylkeskommunale midler.
 • Prosjektet kan ikke være del av andre søknader om regionale utviklingsmidler.           
 • Det kan ikke søkes midler til prosjekt eller tiltak som har fått avslag etter politisk behandling.
 • Det kan ikke søkes midler til drift.
 • Det kan ikke søkes midler til politisk påvirkningsarbeid.
 • Det kan ikke søkes midler til lovpålagte oppgaver.
 • Det kan ikke søkes om midler til prosjekt som direkte eller inndirekte øker søkers egenkapital.
 • Det kan ikke søkes midler til bygg og anleggsvirksomhet.
 • Det kan ikke søkes om midler til avsetting i fond hos tilskuddsmottaker.
 • Det skal rapporteres etter de krav som stilles i tilsagnet.

 

Det er løpende søknadsfrist, søknad skjer gjennom RF 13.50:  https://www.regionalforvaltning.no
Kontaktperson i fylkeskommunen:

Geir Sørum

Tlf. nr. 93 45 80 33

e-post: geir.sorum@t-fk.no

Les mer om kriterier for midlene og støttenivå på våre hjemmesider:

http://www.telemark.no/Vaare-tjenester/Naeringsutvikling/Regionale-utviklingsmidler