Støtte til tiltak innenfor rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket

Av: Mona Birgitte Rasmussen / Publisert: 28.06.2012 / Oppdatert: 05.02.2018
Mann og kvinne i fjøs med nettbrett
Søknad om tilskudd sendes via elektronisk søknadsskjema. Søknadsfrist er 11. februar 2018.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Telemark fylkeskommune forvalter inntil 600 000 kroner til tiltak over posten Rekruttering og kompetanseheving i landbruket i 2018. Midler kan gå til kurs og andre tiltak som har som mål å sikre rekruttering og/eller kompetanseheving i landbruket.

• Tiltak retta mot å øke andel kvinner og unge som ynskjer å gå inn til landbruksnæring er særskilte målgrupper for tilskotsordninga i Telemark.
• Fylkeskommunen setter som krav at midlar skal gå til direkte tiltak rettet mot de som er i landbruket eller vurderer å starte opp næring i tilknytting til landbrukseigedom.
• Tiltak der ulike søkere kan vise til konkret samarbeid med andre partar i landbruket vert prioritert. Søkast det om flere tiltak må det legges frem prioritert rekkefølge slik at fylkeskommunen får kjennskap til kva søkar ser som viktigst å gjennomføre.

Behandles i hovedutvalg for næringsutvikling

Du må fylle ut dette skjemaet for at søknaden skal realitetsbehandles.

Skjemaet er aktivt i form av å være et dokument som kan utvides og endres. Krav til arkivering gjør at dette er et krav.

Målet er å legge sak frem til politisk behandling i hovedutvalg for næringsutvikling 15. mars 2018. 

Du må sende skjemaet til post@t-fk.no innen 11. februar 2018.

Søknadsskjema finner du her.