FoU-strategi for Telemark 2013 -2016

Av: Mona Birgitte Rasmussen / Publisert: 12.11.2013 / Oppdatert: 14.03.2016

Telemark fylkeskommune gjør dette gjennom å ta rollen som regional forskningsforvalter i arbeidet med regional utvikling.

Behov for ny kunnskap

For å møte de regionale utfordringene må vi samarbeide med andre både nasjonalt og internasjonalt. Sammen med relevante FoU-aktører utpekes de problemstillingene som det er behov for å skaffe ny kunnskap om.

  • Telemark trenger ny kunnskap om klimavennlig og effektiv ressursforvaltning.
  • Telemark trenger ny kunnskap om produkt- og prosessløsninger som gir økt verdiskaping.
  • Telemark trenger ny kunnskap om innovativ og entreprenøriell samfunnsutvikling.

Gjennom kunnskapsallianser utvides og utfordres etablerte oppfatninger og etablert kunnskap. Faglige nettverk på tvers av kunnskapsområder, bransjer eller sektorer er ofte nødvendige for at ny kunnskap skal vokse fram.

Målene for FoU-strategien er følgende:

  • Flere bedrifter skal ta i bruk ny kunnskap for å lykkes i internasjonal konkurranse.
  • Flere bedrifter og offentlige virksomheter skal ta i bruk ny kunnskap for å løse samfunnsutfordringer.
  • Flere bedrifter og offentlige virksomheter skal delta i nettverk som fremmer
    kunnskapsbasert nyskaping.

Oppfølging

FoU-strategi for Telemark skal gi legitimitet til å iverksette forskning på de områdene som skisseres i Bærekraftige Telemark 2012-2016.

Planer og strategier skal beskrive og drøfte behov for ny kunnskap. Nye forskningsprosjekter og tiltak som fremmer forskning i Telemark skal finansieres gjennom utlysninger og de ulike fagområdenes handlingsprogram og tiltaksplaner.