Denne skal fange laks på rømmen

Av: Ole Bjørn Ulnæs / Publisert: 09.09.2013 / Oppdatert: 09.09.2013
Partner i Seafood Security, Carl Ivar Holmen
- Dette er kapselen som inneholder kommunikasjonsteknologi og en løsning for å avlive fisk som rømmer, forteller partner i Seafood Security, Carl Ivar Holmen.
Foto: Ole Bjørn Ulnæs
Åpne

Utviklingen av teknologien er økonomisk støttet av EU. Telemark fylkeskommune har gjennom VRI-Telemark bidratt i søknadsprosessen.

Miljøtrussel

Kapselen skal hindre rømming. Bransjen har dårlig omdømme på grunn av at rømt oppdrettslaks er en miljøtrussel. Bedre kontroll med laksen kan utløse flere konsesjoner.
Oppdrettsnæringen sliter også med overfôring fordi det ikke er enkelt å vite hvor mye fisk som står i merdene.

Kontroll med biomassen i merdene fører til riktig fôring og vil gi en betydelig økonomisk gevinst for oppdretterne. Mikroampullen kan sørge for at oppdrettsnæringen reduserer sine kostnader ved å unngå overfôring.

Hjelp fra VRI-Telemark

Telemarkingen Carl Ivar Holmen er en av gründerne bak Seafood Security. Selskapet har fått 1,8 millioner euro til å videreutvikle ideen i samarbeid med bedrifter og forskningsinstitusjoner fra fem EU-land.

VRI-Telemark og kompetansemekler Thor Kamfjord har hjulpet Seafood Security med å søke om forskningsmidler fra EUs syvende rammeprogram (7RP) for forsking og teknologisk utvikling.

Programmet skal gjøre Europa til en verdensledende kunnskapsregion, og gjennom EØS-avtalen deltar Norge i 7RP på lik linje med EU-landene.

- Vi fikk 14 millioner kroner i forskningsmidler fra EU til å utvikle vårt prosjekt. Midlene utgjør bortimot 70 prosent av det totale budsjettet, forteller Carl Ivar Holmen.

Samarbeid

Arbeidet gjøres i samarbeid med bedrifter og forskningsinstitusjoner fra fem europeiske land. Selv om Seafood Security vil sitte med rettighetene til kommersialisering av produktet, vil samarbeidspartnerne også tjene på deltagelsen i form av egen innovasjon, industriell know-how og overføringsverdi til andre produkter og tjenester i egen portefølje.

EU-støtten forutsetter en gjennomtenkt verdikjedemodell der alle deltagerne skal tjene på å bidra, ikke bare i prosjektperioden, men også ved kommersialisering ved prosjektslutt.

- Norner er med fordi selskapet har tung kompetanse innen polymerindustrien. Det har vi behov for til den vanntette kapselen rundt teknologien. Vi har også med et ledende oppdrettsselskap, som produserer 900.000 tonn med fisk årlig, og vil delta i utprøvingen av den nye teknologien, forteller Holmen.

1350 selskaper fra hele Europa søkte om forskningsmidlene. Om lag 150 prosjekter fikk finansiering.

Seafood Security og to andre selskap fra Telemark var blant de sju prosent beste prosjektforslagene.

Ampulle med unik ID

Mikroampullen, som implanteres i fisken på yngelstadiet, gjør at oppdretterne kan holde bedre kontroll med fisken. Hver ampulle har en ID som er unik for hver eneste fisk.

En sonar kommuniserer med elektronikken i ampullene og holder rede på fiskenes bevegelser. Dersom det skjer noe med merden som gjør at fisken rømmer, vil ampullen avlive fiskene på en gitt radius fra oppdrettsanlegget.

Systemet vil sørge for at rømt oppdrettslaks ikke påvirker villaksstammene i elvene.

Så lenge fisken svømmer rundt i merden, skjer det ingen ting. Kapselen tas ut når laksen slaktes og kan brukes om igjen. Batteriet har en levetid som gjør at ampullen kan brukes i to laksegenerasjoner, forklarer Holmen.

Fiskeoppdrett er effektiv matproduksjon, langt mer effektiv enn kjøttindustri, sier Dag Oppen Berntsen, som er telemarksansvarlig i Norges forskningsråd. Men rømt fisk blir oppfattet som en miljøtrussel. Det har gitt oppdrettsnæringen et dårlig rykte. Dette prosjektet kan være med på å rette opp det dårlige ryktet og bidra til at det utløses flere konsesjoner for næringen.

Fôring av fisken

Teknologien vår er omfattende og gir oppdretterne merverdi av sine investeringer. Vi tilbyr totalovervåkning av fisken ned på individnivå.

Fiskene spiser en bestemt mengde fòr, men utfordringen i dag er at det er vanskelig å vite nøyaktig hvor mange fisk oppdretter har i merden til en hver tid. I noen tilfeller kan avviket være opp mot ti prosent avhengig av fiskesort. Når oppdretteren vet nøyaktig hvor mange fisk som svømmer i merden, er det enkelt å fore riktig til enhver tid.

Et annet poeng er at fisken selges før den slaktes. Det er viktig å vite nøyaktig hvor mye fisk som svømmer rundt i merden. I dag estimeres antall fisk og vekt, men det kan ofte være avvik. Vår teknologi vil gi næringen større økonomisk forutsigbarhet i forhold til hvor stor den faktiske produksjonen er. Seafood Securitys idé er godt mottatt i Europa.

Selv om Norge er en stormakt innen oppdrettsnæringen, er det mange aktører som har behov for slik teknologi. Derfor er prosjektet støttet av EU - en støtte som ikke hadde vært innenfor rekkevidde uten hjelp fra VRI-Telemark.