Tilskuddsordninger for verneverdige og fredete bygninger

/ Publisert: 20.07.2012 / Oppdatert: 16.03.2017
Detalj på dør. (Foto: Unn Yilmaz © Riksantikvaren)
Foto: Unn Yilmaz © Riksantikvaren
Åpne

De ulike instansene opererer med egne søknadsskjema, krav og søknadsfrister. Utfyllende informasjon, regler og skjema finnes på deres hjemmesider.

Kulturminnefondet

Kulturminnefondet gir årlig tilskudd til istandsetting av verdifulle kulturminner og kulturmiljø. Kulturminnefondet har et eget søknadsskjema som må fylles ut og søknadsfristen er en gang i året: 1. november for det påfølgende året.

Hvem kan søke kulturminnefondet, og hva kan det søkes om? Kulturminnefondet retter seg først og fremst mot private eiere (personer, foreninger lag, organisasjoner bedrifter, sameie), men åpner for at det kan søkes støtte til kulturminner som er i offentlig eie, for mer om dette se fondets vedtekter. Det kan søkes om tilskudd til bygninger, anlegg og kulturmiljø som er fredet etter kulturminneloven, verneverdige fartøy, og verneverdige kulturminner og kulturmiljøer.

Kulturminnefondet gir ikke støtte til fredete bygninger.

For mer informasjon, se Norsk kulturminnefond sine nettsider.

Sikringstiltak og støtte fra Kulturminnefondet

Har du et tak som lekker eller dører og vinduer hvor regn og snø kommer inn, og må få gjort noe nå? Da er dette kanskje ordningen for deg. Kulturminnefondet gir tilskudd til sikringstiltak på verneverdige bygninger. Du kan få dekket halvparten og inntil kr. 50 000 av kostnadene med å sikre bygningen midlertidig til du kan få gjort noe mer. Tilskuddsmidlene dekker ikke tiltak på fredede bygninger. Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende.

For mer informasjon og forutsetningene for å kunne søke om tilskudd se Norsk Kulturminnefonds nyhetssider.

Stiftelsen UNI

Stiftelsen UNI er en allmennyttig stiftelse som skal støtte tiltak som verner mennesker og fortidsminner. Stiftelsen støtter blant annet tiltak som kan knyttes til sikring av kulturminner, blant annet brannsikring. Sikring kan også være å få et tett tak. UNI tar imot søknader gjennom hele året og behandler søknader fortløpende.

For mer informasjon, se Stiftelsen UNI sine nettsider.

SMIL-midler

SMIL står for Spesielle miljøtiltak i landbruket. Formålet er å ta vare på natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapene i jordbruket. Det kan blant annet søkes om midler til verneverdige bygninger i landbruket, men også skjøtsel av området omkring gravhauger.

SMIL-midlene er en offentlig tilskuddsordning som organiseres gjennom den enkelte kommune. Det er kommunene som behandler og avgjør søknader om tilskudd. Ta derfor kontakt med landbrukskontoret i din hjemkommune for nærmere informasjon.

For å lese mer om SMIL-ordningen, se hjemmesidene til Statens landbruksforvaltning og Fylkesmannen i Telemark.

Norsk kulturarv – “Ta et tak”

“Ta et tak” retter seg mot våningshus og driftsbygninger over hele landet. Bygningen må ha kulturhistorisk verdi. Privatpersoner, lag, foreninger, byggfagklasser og organisasjoner kan søke om støtte. 

I 2014-15 fokuserte Norsk kulturarv på brannforebyggende tiltak. Man kunne søke om tilskudd til våningshus og driftsbygninger. Nye aksjoner vil bli lansert på nett og i medlemsbladet Kulturarven.

For søknadsskjema og mer informasjon, se Norsk kulturarvs nettside

Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en ideell stiftelse som støtter prosjekter som skaper engasjement, som har verdi over tid, som involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge. Stiftelsen vil bidra til kulturell forankring, deltakelse og stolthet, engasjement og ansvar, og prioriterer blant annet kulturminner og historie.

Størstedelen av støtten gis til lag, foreninger, vel og så videre. Lokale prosjekter i tidligere Gjensidige NOR Sparebanks opprinnelsesområder støttes. Søkere fra hele Telemark faller dermed innenfor ordningen. 

Sparebankstiftelsen har to søknadsrunder årlig, med frister 1. februar og 1. september. Prioriterte formål er kunst og kultur, kulturminner og historie, nærmiljø, idrett og lek og friluftsliv og naturkunnskap. Midlene skal blant annet gå til tiltak som har verdi over tid og som kommer mange til gode. 

Stiftelsen spleiser gjerne med andre bidragsytere.

For mer informasjon, se Sparebankstiftelsen DNBs nettside

Det finnes også flere andre Sparebankstiftelser som har blitt opprettet i nyere tid. For vårt fylke er dette Telemark - Holla og Lunde, Telemark - Grenland, Bø og Seljord. Les mer om nye Sparebankstiftelser i Norge.

Lån i Husbanken

Husbanken kan gi utbedringslån til bolighus med antikvarisk verdi. Det må foreligge en faglig vurdering av verdien og en uttalelse som bekrefter at tiltakene ikke vil forringe verneverdiene i vesentlig grad.

For mer informasjon, se Husbankens nettside