Riksantikvarens midler til fredede bygninger, anlegg og kulturmiljø

/ Publisert: 20.07.2012 / Oppdatert: 26.10.2017
Dør med utskjæringer (Foto: Unn Yilmaz © Riksantikvaren)
Foto: Unn Yilmaz © Riksantikvaren
Åpne

Telemark fylkeskommune fordeler Riksantikvarens tilskuddsmidler fra statsbudsjettet. Søknadsfristen er 15. november. 

Hvem kan søke?

Tilskuddsmidlene fra Riksantikvaren retter seg primært mot private eiere av fredede hus og anlegg. Eier kan være privatpersoner, et styre i en forening/sameie, et lag, en stiftelse eller lignende. For kystkulturmidler kan også eiere av verneverdig bygningsmasse i fredningsklasse søke (fredede bygninger vil bli prioritert). Fylkeskommunen avgjør i samråd med Riksantikvaren hva som er i fredningsklasse.

Hva er støtteberettiget?

 • Bygninger og anlegg som er fredet etter kulturminneloven §§ 15 og 20
 • Privateide bygninger fra perioden 1537-1649 som er erklært automatisk fredet etter kulturminneloven § 4
 • Verneverdige bygninger og anlegg i fredningsklasse som kan relateres til kystkultur
 • Bygninger og anlegg som er i offentlig eie skal ikke tilgodesees med tilskuddsmidler

Hva kan det søkes om tilskudd til?

Eiere av fredede bygninger og anlegg kan få dekket merutgifter ved antikvarisk istandsetting, helt eller delvis.

Eksempler på hva det kan søkes om tilskuddsmidler til:

 • Reparasjon av originale bygningsdeler. Istandsetting av originale/gamle vinduer, innvendig og utvendig bordkledning, dører, lister, bruk av kalkpuss og linoljemaling
 • Bruk av opprinnelige håndverksmetoder
 • Utbedring av opprinnelig taktekking og tetting av lekkasjer
 • Reparasjon av grunnmur, utbedring av fundamentering og dreneringsarbeide.
 • Utbedring av råteskader
 • Brannsikring
 • En mindre prosentandel kan brukes til prosjektering av større restaureringsarbeider, og til opplæring/kurs i restaureringshåndverk og restaureringsmetoder etter antikvariske prinsipper

Ved vurdering av søknader og tildeling vil vi prioritere hastetiltak, tiltak på bygninger og anlegg som det er få av, merkostnader som følge av antikvariske krav og anbefalinger. Tilstandsrapportene vil tillegges vekt i hvilke tiltak som får prioritet.

Tilskuddsmidlene dekker ikke:

 • Egeninnsats
 • Heving av standard (oppgradering av bad, kjøkken, elektrisk anlegg og etterisolering)
 • Nybygg/tilbygg
 • Tiltak som er gjennomført

Hva skal søknaden inneholde?

Et viktig grunnlag for vurdering av søknaden er god dokumentasjon. Alle eiere av fredede bygninger fikk i 2008 tilsendt en tilstandsrapport. Rapporten er en god veiledning for tiltak som det kan søkes støtte til.

En søknad skal inneholde:

 • Budsjett og finansieringsplan
 • Spesifisert prisoverslag fra utførende håndverker eller firma
 • Søknadssum
 • Beskrivelse av tiltaket, eventuelt med tegninger
 • Skriftlig redegjørelse for nåværende tilstand
 • Tegning og/eller fotografier

I margen til høyre finner du søknadsskjema, retningslinjer, sluttrapport og annen relevant informasjon.

Søknadsfrist

Fristen for å søke Telemark fylkeskommune i om Riksantikvarens midler er 15. november