Leve med kulturminner

/ Publisert: 20.06.2012 / Oppdatert: 15.02.2013
St.meld. nr. 16 (2004-2005) Leve med kulturminner
Foto: Telemark fylkeskommune
Åpne

Kulturminner er kilder til både kunnskap, opplevelse og verdiskaping.

  • Kunnskapsverdi: De er kilder til fortiden og forteller om tidligere tiders samfunn, hvordan folk har levd og bodd tidligere, og hvordan samfunnet har utviklet seg. Kulturminner gir kunnskap om eldre tiders håndverksteknikker, metoder og materialbruk ol.
  • Opplevelsesverdi: Kulturminner kan skape tilhørighet og identitet, vekke nysgjerrighet og undring samt bidra til trivsel og glede.
  • Verdiskaping: Kulturminner og kulturmiljøer er ressurser i samfunnet og kan være gode innfallsporter til næringsutvikling, stedsutvikling og innovasjon.

Vår generasjon har ansvar for å forvalte kulturminnene med respekt for dem som har levd før oss, og med omtanke til de som kommer etter oss.

Kulturminner er vår materielle historiebok! Kulturminner og kulturmiljøer supplerer andre vitenskapelige kilder og fagfelt. De er uerstattelige kilder til kunnskap om den historiske utviklingen. De arkeologiske kulturminnene er ofte eneste kilde til kunnskap om den eldste historien vår.

Vern gjennom bruk

St.meld nr. 16 (2004-2005) Leve med kulturminner er regjeringens handlingsplan for kulturminnepolitikken fram mot 2020. Målsettingen er at mangfoldet av kulturminner og kulturmiljøer skal forvaltes og tas vare på som bruksressurser og som grunnlag for kunnskap, opplevelse og verdiskaping. Et representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljøer skal tas vare på i et langsiktig perspektiv.

Kulturminnepolitikken baserer seg på at kulturminner har egenverdi og er viktige ressurser. Politikken ønsker samtidig å stimulere til bruk av kulturminnene i levende lokalsamfunn og næringsliv.

Viktige nasjonale mål for kulturminnepolitikken frem til 2020:

  • Det årlige tapet av verneverdige kulturminner og kulturmiljøer som følge av at de fjernes, ødelegges eller forfaller, skal minimaliseres. Innen 2020 skal tapet ikke overstige 0,5 prosent årlig.
  • Fredede og fredningsverdige kulturminner og kulturmiljøer skal være sikret og ha ordinært vedlikeholdsnivå innen 2020.
  • Den geografiske, sosiale, etniske, næringsmessige og tidsmessige bredden i de varig vernede kulturminnene og kulturmiljøene skal bli bedre, og et representativt utvalg skal være fredet innen 2020.