Ansvar i forvaltningen

/ Publisert: 20.06.2012 / Oppdatert: 14.10.2013
Foto: Dag Jenssen
Foto: Dag Jenssen
Åpne

Den offentlige forvaltningen består av flere nivåer (statlig, regionalt og lokalt) med følgende institusjoner/aktører:

 • Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og er faglig rådgiver for Miljøverndepartementet i utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken. Riksantikvaren fatter vedtak om, eller gir dispensasjon fra fredning.
 • Fylkeskommunen og Sametinget er regional kulturminneforvaltning og har ansvaret for å forvalte kulturminnene i sitt distrikt. Fylkeskommunen har også myndighet til å vedta midlertidige fredninger. Fylkeskommunen er vedtaksmyndighet etter kulturminneloven. En skal derfor kontakte fylkeskommunen dersom en skal igangsette tiltak eller andre arbeider som berører fredede kulturminner.
 • Kommunene har lokalt ansvar for at kulturminner blir ivaretatt gjennom planer. Dette gjelder både kulturminner som er fredet etter kulturminneloven og lokale kulturminner. Kommunene er vedtaksmyndighet etter plan- og bygningsloven. Dersom en skal igangsette tiltak på en bevaringsverdig bygning, skal en kontakte kommunen.

Andre aktører:

 • Statsbygg forvalter statlig eiendom. Statsbygg forvalter også kulturminner dersom de er i statlig eie.
 • Kulturhistorisk museum og Norsk Maritimt Museum gjennomfører arkeologiske utgravninger på land og i vann. Arkeologiske gjenstander oppbevares i museene.
 • Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) er et nasjonalt kompetansesenter innen kulturminneforskning. De driver forskning, men foretar også utgravninger, dendroundersøkelser og andre undersøkelser.
 • Fortidsminneforeningen ble stiftet på midten av 1800-tallet og arbeider for bevaring av kulturminner. Foreningen har lokalavdelinger over hele landet.

Lag, foreningerog andre frivillige er ofte viktige aktører når det gjelder lokale kulturminner.

Hvem kontakter jeg?

 • Utføre tiltak på et vedtaksfredet bygg, anlegg eller kulturmiljø eller et automatisk fredet kulturminne datert 1537-1650? Kontakt fylkeskommunen for å avklare om tiltaket krever dispensasjon fra kulturminneloven.
 • Utføre tiltak på en forskriftsfredet bygning (statlig eiendom), fredet middelalderbygning (før 1537) eller en kirke? Riksantikvaren må vurdere tiltaket før arbeidene starter.
 • Utføre arbeider i nærheten av en kirke? Fylkeskommunen eller Riksantikvaren må vurdere tiltaket før arbeidene starter.
 • Bygge på et verneverdig hus? Kontakt kommunen for å avklare om tiltaket er søknadspliktig og hvilke bestemmelser som gjelder. 
 • Oppdaget et arkeologisk kulturminne? Kontakt fylkeskommunen for råd og veiledning.
 • Utføre inngrep i et arkeologisk kulturminne? Kontakt fylkeskommunen for råd og veiledning. Hvis tiltaket krever dispensasjon, sendes saken til Riksantikvaren for vurdering.
 • Søke økonomisk støtte til istandsetting av en fredet bygning, anlegg eller kulturmiljø? Søknad sendes Telemark fylkeskommune.