Byggesaker etter plan- og bygningsloven

/ Publisert: 21.06.2012 / Oppdatert: 25.07.2014
Gate og bygninger, Snipetorp
Gateparti fra Snipetorp i Skien.
Foto: Ingvild Tjønneland
Åpne

Kommunene er vedtaksmyndighet i saker etter plan- og bygningsloven. Team kulturminnevern i Telemark fylkeskommune er rådgivende instans og kommer med faglige innspill til kommunene i deres vurdering av slike saker.

Da det er kommunene som er vedtaksmyndighet ber vi om å få oversendt saker fra kommunen, ikke private tiltakshavere eller arkitekter.

Kommunene er en viktig forvalter av mange av våre felles kulturminner og har et stort selvstendig ansvar for å nå det nasjonale strategimålet om at mangfoldet av kulturminner og kulturmiljøer skal forvaltes og tas vare på som bruksressurser og grunnlag for kunnskap, opplevelse og verdiskaping. De nasjonale målsettingene for kulturminnepolitikken frem mot år 2020 er gitt i St.meld. nr. 16 (2004-2005) Leve med kulturminner.

Byggesaker til uttale

Den regionale kulturminneforvaltningen i Telemark fylkeskommune ber om at kommunene oversender følgende saker til uttale:

 • Riving eller vesentlig endring av ikke fredet byggverk eller anlegg oppført før 1850, jamfør kulturminneloven § 25. Søknaden skal sendes senest fire uker før søknaden avgjøres i kommunen.
 • Tiltak på bygninger og bygningsmiljøer som gjennom plan- og bygningsloven er gitt et vern, for eksempel gjennom verneplan, kommuneplan eller reguleringsplan. 
 • Søknad om å oppføre bygning i listeført kirkes nære omgivelser
 • Tiltak på bygninger og bygningsmiljøer som ligger i eller i umiddelbar nærhet til NB!-områder. I Telemark gjelder dette kommunene Bamble, Kragerø, Notodden, Porsgrunn, Skien og Tinn. Oversikt over bymiljøer av nasjonal interesse finnes i NB!-registeret.
 • Ellers saker hvor kommunen ønsker vårt faglige råd.

Vi ber om at kommunen oversender kopi av vedtak i saker vi har uttalt oss til. 

Hva bør oversendelsen inneholde?

For å sikre at byggesaker er godt belyst og dokumentert når de oversendes oss for vår vurdering, og for å unngå forsinkelser i saksgang, ber vi om at oversendelser fra kommunene inneholder følgende:

 • Et oversendelsesskriv fra kommunen som gir en kort orientering om saken og egen vurdering av tiltaket.
 • Navn på eier, adresse, gårdsnummer (gnr), bruksnummer (bnr), kartutsnitt og situasjonsplan.
 • Tegninger som viser det omsøkte tiltak. Avhengig av tiltakets omfang vil det ofte være nødvendig med beskrivelse av bygningsdetaljer et cetera. 
 • Beskrivelse av dagens situasjon og omgivelsene samt fotografisk dokumentasjon. Dersom det eksisterer oppmålingstegninger kan dette legges ved, men det er ikke en nødvendighet. Ved tilbakeføring vil det være relevant å legge ved eksisterende bygningshistorikk (f.eks. gamle tegninger, fotografier, lokalhistoriske tidsskrift e.l.).
 • Gjeldende reguleringsplan med reguleringsbestemmelser samt en redegjørelse for om tiltaket krever dispensasjon fra reguleringsplan. Dersom dette materialet oversendes oss elektronisk kan det lagres hos oss slik at kommunene ikke trenger oversende dette ved senere anledninger.
 • Det skal opplyses om bygningen eller deler av bygningen er eldre enn 1850.
 • Ved søknad om riving bør søknaden også inneholde en tilstandsrapport av bygningsobjektet.

Innholdet i oversendelsene vil selvsagt avhenge noe av tiltakets omfang i den enkelte sak. Listen ovenfor er ment som en generell pekepinn på hva kommunene bør vurdere å legge ved i oversendelsene til oss.