Arkeologiske kulturminner i arealplaner

/ Publisert: 13.08.2012 / Oppdatert: 02.11.2016

Plankart

Kulturminner skal vises som hensynssoner i plankartet til reguleringsplanen, og det er hensynssone c eller d som skal brukes.

  • Automatisk fredede kulturminner skal vises som hensynssone d i plankartet (pbl §§ 11-8 d og 12-6). Hensynssone d markerer et område som på en eller annen måte er båndlagt, i dette tilfellet etter kulturminneloven. Det er bare den faktiske avgrensningen på kulturminnet, samt en 5 meters sikringssone rundt som skal vises som hensynssone d. Det skal alltid følge med bestemmelser til hensynssonen.
  • Noen ganger kan det være hensiktsmessig å sikre et område rundt kulturminner som er regulert til hensynssone d. Der automatisk fredede kulturminner er en del av et større kulturmiljø, eller en ønsker å gi vern til områder rundt, kan en bruke hensynssone c. Bestemmelsene som skal høre til hensynssone c, kan være mildere og åpne for flere tiltak enn bestemmelsene for hensynssone d.

Nyere tids kulturminner (etterreformatoriske kulturminner) skal også markeres i kart. Les mer om det her.

Bestemmelser

I reguleringsplaner skal det alltid følge bestemmelser til hensynssone c og d. Bestemmelsen skal fortelle hva som er lov og ikke lov av inngrep innenfor hensynssonen, og sikre at kulturminnene blir ivaretatt.

Når det gjelder automatisk fredede kulturminner er det viktig at bestemmelsen sier noe om årsaken til båndleggingen, og restriksjonene som gjelder innenfor arealet. Her er eksempel på hvordan bestemmelsen kan formuleres:

Det er ikke tillatt å gjøre noen form for varige eller midlertidige inngrep som medfører å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, skjule eller på noen måte utilbørlig skjemme automatisk fredede kulturminner, eller framkalle fare for at dette kan skje. Hogst og skjøtsel i områder satt av til bevaring av kulturminner, må skje i samråd med de regionale kulturminnemyndighetene (Telemark fylkeskommune).

Når det gjelder bestemmelser til hensynssone c som ligger rundt arkeologiske kulturminner, må bestemmelsen skreddersys mer etter hva som er formålet med sonen. Til en hensynssone c som ligger rundt et gravfelt kan for eksempel en bestemmelse som dette være hensiktsmessig:

Hensynssone C omfatter bufferareal for automatisk fredede kulturminner. I hensynssonen skal tiltak og aktiviteter utføres med hensyn til kulturminnene. Skjøtsel innenfor området skal skje i samråd med de regionale kulturminnemyndighetene (Telemark fylkeskommune). Det tillates ikke virksomhet som kan virke skjemmende på kulturmiljøet. Eksempel på dette er varig eller midlertidig lagring av materialer eller masser.

Noen ganger kan det dukke opp kulturminner under arbeid etter at en reguleringsplan er vedtatt. For å sikre disse er det viktig at dette blir tatt med i fellesbestemmelsene til planen:

Dersom man ved tiltak i marka støter på automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og den regionale kulturminneforvaltningen varsles, jf. § 8, 2. ledd i kulturminnelova av 9. juni 1978.