Tiltak på fredede bygg og anlegg

Av: Jorun Aresvik Hals / Publisert: 24.10.2013 / Oppdatert: 25.03.2015
Kulturminne i vinterlandskap (Foto: Gunnhild Randen)
Loft i Seljord
Foto: Gunnhild Randen
Åpne

En fredet bygning oppnår best vern når den er i forsvarlig bruk. I forvaltningen av fredede kulturminner skal det legges vekt på at eksisterende bruk skal kunne videreføres. Eventuelt kan det legges til rette for ny bruk.

Endringer skal alltid gjøres på en måte som ivaretar fredningsformålet. Der ønsket tiltak er svært uheldig, må man i fellesskap søke mindre inngripende og bedre alternativer for tiltaket. Formålet med fredning er å bevare kulturminnet slik det var på fredningstidspunktet og ellers slik fredningsdokumentet angir. Det skal derfor ikke iverksettes tiltak som kan skjemme, skade eller ødelegge kulturminnet eller kulturmiljøet.

Vanlig vedlikehold

Eiere kan utføre vanlig vedlikehold på sin eiendom uten å søke om det. Til vedlikehold skal det brukes samme materiale som ble brukt opprinnelig, med opprinnelige teknikker og utførelse.

Noen eksempler på vanlig vedlikehold:

 • Maling med samme type maling og samme farge som tidligere.
 • Pussreparasjoner
 • Omkitting av vinduer med tradisjonelt kitt.
 • Erstatte knekt/skadet takstein med stein av samme type.
 • Utskifting av værutsatte bygningsdeler som vindskibord og vannbord
 • Utskifting av ødelagte glassruter

Med vanlig vedlikehold mener vi altså å ta vare på og reparere de eksisterende bygningsdelene.

Dersom du er usikker på hvilke tiltak som går utover vanlig vedlikehold, kontakter du fylkeskommunen for rådgivning.

Søknadspliktige tiltak

Å foreta endringer er søknadspliktig. Forandringer krever dispensasjon fra kulturminneloven og søknad må derfor sendes Telemark fylkeskommune til vurdering. Det er viktig at du tar kontakt med oss på et tidlig stadium i planleggingsfasen.

Noen eksempler på søknadspliktige tiltak:

 • Endre malingstype og malingsfarge, fjerne eldre fargelag, overmale dekor eller lignende.
 • Utskifting av veggfast inventar som skap, senger, benker og ovner.
 • Skifte ut eller endre fasadekledning, vinduer, dører, listverk, taktekking, piper.
 • Hel eller delvis utskiftning av grunnmur, vegger, bjelkelag eller tak.
 • Tilbakeføring av bygningen til tidligere dokumentert tilstand.
 • Bygge et nytt hus innenfor et fredningsområde eller like ved et fredet kulturminne.
 • Installering av varmepumpe.

Kjøkken og våtrom

Kjøkken og våtrom er viktige rom dersom et fredet bolighus skal kunne brukes. Det er derfor viktig å finne løsninger som er gode for bruker, samtidig som de skåner den fredede bygningen.

Kjøkken og våtrom som er omfattet av fredningen kan oppgraderes, men må søkes om dispensasjon for.

Kjøkken eller våtrom som er kommet til etter fredning kan oppgraderes uten først å måtte søke om tillatelse til dette. Dersom tiltaket medfører inngrep i den fredede bygningen, som for eksempel forandring av romstruktur eller konstruktive deler, er dette søknadspliktig.

Der det ikke finnes kjøkken eller våtrom fra før, kan disse forsøkes tilpasset i eksisterende rom i bygningen, eller legges til i tilbygg. Det er viktig å finne den beste løsning for det enkelte bolighus.

Hva skal søknaden inneholde?

Dersom det skal utføres søknadspliktige tiltak, må det søkes om dispensasjon fra kulturminneforvaltningen før arbeidene starter. En dispensasjonssøknad skal sendes Telemark fylkeskommune.

Søknaden skal inneholde følgende:

 • En beskrivelse og begrunnelse av tiltaket som ønskes utført.
 • Fotografier og eventuelt tegninger av dagens situasjon.
 • Tegninger eller andre illustrasjoner av det ønskede tiltaket.
 • Eventuelle detaljtegninger.
 • Arbeidsbeskrivelse med opplysninger om hvilke materialer og metoder som ønskes brukt

Uten denne informasjonen vil det kunne ta lengre tid å behandle søknaden.

Det er viktig at du kontakter fylkeskommunen på et tidlig stadium i planleggingsfasen for å gjøre prosessen så enkel og rask som mulig.