Mindre, private tiltak og kostnader til arkeologi

/ Publisert: 20.08.2012 / Oppdatert: 15.02.2013
Gravemaskin i hage (Foto: Telemark fylkeskommune).
Foto: Telemark fylkeskommune
Åpne

Mindre, privat tiltak

Tiltak som dette kalles mindre, private tiltak i kulturminneloven. Definisjonen av et mindre, privat tiltak behandles i Rundskriv T-02/2007 fra Miljøverndepartementet: 

  • om de gjennomføres til privat bruk for en eller et begrenset antall brukere
  • om de berører én eller et begrenset antall tomter/enheter
  • om tiltaket ligger innenfor normal standard for den type tiltak som det gjelder

Det som blir definert som mindre, private tiltak kan for eksempel være: 

  • bygging av bolig, garasje, tilbygg, hytte/fritidshus
  • grøfter for fremføring av rørledninger og kabler
  • oppføring av brygge og molo
  • arbeid i forbindelse med mudringer og utfyllinger
  • opparbeiding av tomt/areal, for eksempel til atkomst, lek eller andre fritidsaktiviteter
  • nydyrkingstiltak (på under 5 daa over 5 år)
  • landbruksveger (på under 3 km over 5 år)

Hovedregelen er at tiltaket ikke utføres med tanke på utleie og salg, men dekker egne bruksbehov. Ved mindre, private tiltak som dette, skal utgifter til arkeologiske undersøkelser som hovedregel dekkes helt.

Meldeplikten

De fleste mindre, private tiltak skal etter plan- og bygningsloven meldes fra til kommunen. Kommunen sender saken videre til kulturminnevernet i fylkeskommunen, og vi gir en uttale. Noen ganger velger vi å undersøke området der det skal bygges, men da tar vi regningen selv. 
Om du har mistanke om at tiltaket du planlegger kommer i konflikt med kulturminner, må du spørre oss. Det har vært tilfeller i Norge der folk ikke har meldt fra, og blitt straffet med relativt store bøter.
Dersom man finner kulturminner under arbeid, har tiltakshaver i følge kulturminneloven plikt til å stoppe arbeidet, og melde fra til fylkeskommunen. Vi stiller da fort opp på stedet for å vurdere funnet.

Kilder:

Økokrims bok Kulturminnevern, 2. utg. bind 2
Stortingsmelding nr. 16 (2005-2006)