Huskeliste for eiere av fredede bygninger

Av: Jorun Aresvik Hals / Publisert: 24.10.2013 / Oppdatert: 02.12.2016
Detalj, dør (Foto: Unn Yilmaz © Riksantikvaren)
Mo Øvre Vinje
Foto: Unn Yilmaz © Riksantikvaren
Åpne

Det er mange ting å huske på når man skal iverksette tiltak på et fredet hus. Vi har laget denne huskelista for deg (eier) med noen råd om hva man bør huske på. Dette er ikke en endelig liste, men noen generelle råd om hva man bør tenke på før tiltak skal iverksettes.

Råd og planlegging

Først av alt er det viktig å ha det formelle i orden. Undersøk om tiltaket er søknadspliktig eller om det går under vanlig vedlikehold. Tiltaket kan kreve dispensasjon fra kulturminneloven og det er derfor viktig å innhente nødvendig godkjenning i forkant av arbeidene.

Det er viktig med god planlegging. Det er viktig å beregne god tid til nødvendig diskusjon med kulturminneforvaltningen for å finne frem til det beste resultatet tilpasset den enkelte bygningen. Ofte må man vurdere flere alternativer. Ta derfor alltid kontakt med oss i god tid før arbeidene starter og kontakt oss dersom du har spørsmål.

Dispensasjon

Dersom det skal utføres søknadspliktige tiltak, må det søkes om dispensasjon fra kulturminneforvaltningen før arbeidene starter. En dispensasjonssøknad skal sendes Telemark fylkeskommune.
Søknaden skal inneholde følgende:

  • En beskrivelse og begrunnelse av tiltaket som ønskes utført.
  • Fotografier og eventuelt tegninger av dagens situasjon.
  • Tegninger eller andre illustrasjoner av det ønskede tiltaket.
  • Eventuelle detaljtegninger.
  • Arbeidsbeskrivelse med opplysninger om hvilke materialer og metoder som ønskes brukt.

Uten denne informasjonen vil det kunne ta lengre tid å behandle søknaden.

Noen generelle råd

Et hovedprinsipp for vedlikehold av kulturminner er å ta vare på mest mulig av det opprinnelige og gamle bygningselementer som for eksempel dører, vinduer, panel, taktekking osv.

Restaurering etter antikvariske prinsipper:

  • Det skal brukes tradisjonelle materialer, utførelse og teknikker både ved reparasjon og eventuelle utskiftninger. Hvilke materialer og teknikker må tilpasses den enkelte bygning.
  • Inngrep må skje så skånsomt som mulig med minst mulig utskiftninger. Det er bedre å legge til noe enn å fjerne noe. Det bør ikke fjernes mer enn det som er nødvendig ved for eksempel råte. Ofte er reparasjon rimeligere enn utskiftninger.
  • De historiske lagene til en bygning skal ikke fjernes. Tidligere ombygninger/bygningsendringer er en del av bygningens historie og kan være viktige å bevare. De kan fortelle om ny teknologi, nye impulser og endret økonomisk situasjon. Man kan for eksempel ikke uten videre skrape vekk gamle lag med maling.
  • Trykkimpregnert trevirke vil normalt ikke bli akseptert. 
  • Skjulte deler av bygningen, som veggkonstruksjonen, kan være viktig å bevare.

Håndverker

Det er viktig å bruke en håndverker som har kjennskap/erfaring med antikvarisk arbeid og restaurering. Det vil både kunne lette prosessen og fremdriften i prosjektet. Vi anbefaler alle eiere å sjekke referanser til håndverkerens tidligere arbeid.

Tilbakeføring

Ved tilbakeføring skal det foreligge dokumentasjon på hvordan bygningen så ut tidligere, for eksempel fotografi. Bygningen tilbakeføres på dens egne premisser. Med det menes at man gjenskaper bygningens opprinnelige form, størrelse, karakter og detaljering (vinduer, dører, dekor m.m.).

Tilskudd

Private eiere av fredede bygninger, anlegg og kulturmiljø kan søke Telemark fylkeskommune om tilskudd fra Riksantikvarens midler. Søknadsfristen er 15. november.

Eiere av verneverdige og fredede bygninger, anlegg og kulturmiljø kan søke om tilskudd til istandsetting fra ulike instanser, både offentlige og private.

Spørsmål?

Ta kontakt dersom du har spørsmål. Dersom bygningen er fredet, tar du kontakt fylkeskommunen. Dersom bygningen er bevaringsverdig/verneverdig, tar du kontakt med din kommune.

Nyttige lenker og relevant litteratur – praktisk bygningsvern

Det finnes mange nyttige kilder og nettsteder med informasjon omkring bygningsvern. Vi anbefaler Riksantikvarens hjemmesider for eiere av fredede bygg og anlegg med råd om bygningsvern og nedlastbare informasjonsark. I margen til høyre finner du andre nyttige lenker.