Krutthuset på Fossum

Av: Jorun Aresvik Hals / Publisert: 25.10.2013 / Oppdatert: 12.05.2014
Krutthuset på Fossum ble bygd trukket bort fra annen bebyggelse på grunn av eksplosjonsfaren
Foto: Eystein M. Andersen, Telemark fylkeskommune
Åpne

Fylkeskommunen mener bygningen er en viktig del av historien om jernverket og bergverksdriften på Fossum. Kulturminnet dokumenterer  tidlig industri i Telemark fylke. Krutthuset er et kulturminne av nasjonal verdi.

Unikt i Telemark

Krutthuset på Fossum er et sjeldent kulturminne. Det er det eneste bevarte krutthuset i Telemark. 

Bygningen er del av et større anlegg som omfatter blant annet Fossum hovedgård, Glaser- og Breiganggruvene. Hovedgården ble bygget for statsminister Severin Løvenskiold, mellom 1811-1818.

Under kong Christian III ble det på 1500-tallet satt i drift jernverk på Fossum. En av de største gruvene i området er Glasergruva med den ca 50. meter lange Glaserstollen. Glaserstollen ble drevet ut med fyrsetting. Senere ble krutt tatt i bruk i gruvedriften, og krutthuset var som navnet tilsier lager for minerkruttet.

På grunn av den store eksplosjonsfaren ble krutthuset bygget et stykke unna annen bebyggelse på et jorde der det fremdeles står. I dag er bygningen eneste gjenstående bygning etter jernverksdriften på Fossum.

Omfang og formål

Telemark fylkeskommune har som mål å utfylle dagens fredningsliste. Telemark har en stor betydning for Norges utvikling som industrinasjon, men teknisk-industrielle kulturminner har vært underrepresentert på fredningslisten.

Fredningssaken omfatter krutthuset. Fredningen omfatter også et område rundt bygningen for å sikre bygningens virkning i det åpne og ubebygde terrenget som er grunnet i dens opprinnelige funksjon.

Formålet med en fredning av krutthuset er å bevare en bygning fra en periode i jernverkets historie der man gikk fra fyrsetting til bruk av krutt i bergverksdriften. Fredningen vil dessuten sikre dokumentasjon på en viktig industrivirksomhet i Telemark og Norge, og å bevare en av de få gjenværende bygninger av denne typen i landet.

Fredningssak

Telemark fylkeskommune varslet 11. november at det startes et arbeid med å frede Krutthuset på Fossum etter kulturminneloven. Frist for å komme med innspill til varslet om oppstart var 11. desember 2013. Du finner varslet i margen til høyre.

Fredningsforslaget er nå lagt til offentlig høring. Svarfristen er 30. mai 2014 

Fredningsforslaget finner du i margen til høyre.