Kragerø tollbod

Av: Gunnhild Randen / Publisert: 23.05.2013 / Oppdatert: 28.05.2014
Tollboden i Kragerø (Foto: Eystein Andersen)
Kragerø tollbod.
Foto: Eystein Andersen
Åpne

Kragerø tollbod er et viktig kulturminne som forteller om vår kystkulturhistorie og om offentlig virksomhet. Kragerø tollbod ligger ned mot Blindtarmen i Kragerø sentrum. Tollboden er et kulturminne av nasjonal verdi.

Fredningens omfang og formål

Fredningen vil omfatte våningshuset (tollboden), de to sjøbodene ned mot blindtarmen, steinhuset i hagen. For tollboden og steinhuset så gjelder fredningen både eksteriøret og interiøret, mens for sjøbodene gjelder fredningen bare eksteriøret på bygningene. Fredningen omfatter området mellom sjøbodene og hagen på baksiden av Tollboden

Formålet med å frede tollboden er å ta vare på Kragerø Tollsted som et kulturhistorisk verdifull tollstedsanlegg. Det er også viktig å ta vare de bygningshistorisk viktige bygningene. Vi vil frede området mellom sjøbodene og hagen på baksiden for å ivareta sammenhengen mellom bygningene og strukturen i anlegget. Fredningen skal sikre at anlegget opprettholdes som en fysisk og visuell enhet, slik det har utviklet seg siden tollstedet ble lagt til eiendommen i 1822.

Kragerø tollsted

Tollboden i Kragerø representerer en uavbrutt tollhistorie fra 1662-1992. Tollstedet lå på forskjellige steder i Kragerø fram til 1822, da staten kjøpte det som nå er Kragerø Tollbod. Kragerø tollbod var i statens eie fram til 1993, den har siden vært i privat eie. Tollstedet ble lagt ned i 1971. Eksempler på varer som ble fortollet her er korn som ble importert fra Danmark.

Hovedbygningen ble sannsynligvis bygd på 1780-tallet. Hovedbygningen ble bygd som bolig. Den var i privat eie fram til den ble solgt til staten i 1822 og tatt i bruk som tollbod. Den ene sørøstre sjøboden er nevnt i skriftlige kilder fra 1809 og må være bygget før da. Den andre sjøboden og steinhuset i hagen er bygd på begynnelsen av 1800-tallet, og før 1838 da de er nevnt i branntakst.

Godt bevart

Tollboden i Kragerø er en veldig godt bevart 1700-talls borgerbolig og et fint eksempel på 1800-tallets tollsteder. Anlegget har bevart sin opprinnelige struktur med sjøboder ned mot sjøen, hovedbygning, og hage med uthus på baksiden.

Anlegget har en bevisst arkitektonisk utforming. Hovedbygningen har en fasade som er klart symmetrisk bygd opp om en midtakse. Sjøbodenes plassering på hver side av gårdsrommet mot sjøen viderefører midtaksen, men gir også god plass til virksomheter mellom bygningene.

Verdifullt kulturminne

Telemark fylkeskommune mener tollboden i Kragerø er et viktig kulturminne av nasjonal verdi, både som en del av vår kystkultur, og som en offentlig bygning som representerer statens historie. Landets tollboder utgjør en verdifull del av nasjonens kulturarv.

Tollboden i Kragerø representerer fasen i norsk tollhistorie der hvor staten overtar tolloppkrevingen på slutten av 1700-tallet, og hvor private eiendommer kjøpes opp og får ny funksjon som tollbod. Tollboden fungerte både som offentlig tollsted, og samtidig som bolig  for tollbetjenter og ansatte.

Fredningssak

Tollboden er oppført i Telemark fylkeskommunes Fredningsplan for etterreformatoriske kulturminner i Telemark (1995). Tollbodanlegget har vært midlertidig fredet siden 2004. Telemark fylkeskommune varslet oppstart av fredningssak på nytt i 2013, svarfrist var 13. juni. Dokumentet ligger oppe til høyre.

Fredningsforslaget for tollboden er nå lagt ut til offentlig høring. Svarfristen er satt til 15. juli 2014.

Forslaget til fredning finner du i margen til høyre.