Hydrogenfabrikk Såheim II

Av: Eystein M. Andersen / Publisert: 09.09.2013 / Oppdatert: 26.11.2014
Såheim II på Rjukan.
Foto: Eystein M. Andersen©Riksantikvaren
Åpne

I hydrogenfabrikken foregikk produksjon av hydrogen som ledd i fremstilling av kunstgjødsel. Det består av 313-bygget og det tidligere kompressorhuset ved siden av.

Fylkeskommunen mener at Hydrogenfabrikk Såheim II er viktig for å forstå norsk industrihistorie.

Et industrieventyr

Det var på Notodden og Rjukan at Hydro, som de første i verden, begynte produksjon av kunstgjødsel ved hjelp av Birkeland og Eydes lysbuemetode. I 1929 tok Hydro i bruk en ny metode for fremstilling av kunstgjødsel ved bruk av ammoniakk.

Omstillingen til ammoniakkmetoden gjorde at Hydro kunne fortsette industrieventyret som startet i 1905, og som er en av de beste fortellingene om moderniseringen av Norge på 1900-tallet. Hydrogenfabrikken er en viktig del av fortellingen.  

Mange nye bygninger ble oppført i forbindelse med omstillingen, blant annet hydrogenfabrikker. Hydrogenfabrikk Såheim II er den eneste av de tre lokalitetene for produksjon av hydrogen på Rjukan som står igjen. Anlegget står derfor alene tilbake som representant for det første leddet i produksjonslinjen for fremstilling av kunstgjødsel etter ammoniakkmetoden.

Hydrogenfabrikk Såheim II ble etablert i 1941 for å øke gjødselproduksjonen. En ytterligere utvidelse av anlegget med tilbygg skjedde i 1948. Da ble også kompressorhuset bygd for å betjene både Hydrogenfabrikk Såheim I og II.

Omfang og formål

Telemark fylkeskommune har som mål å utfylle dagens fredningsliste. Telemark har en stor betydning for Norges utvikling som industrinasjon, men teknisk-industrielle kulturminner har tidligere vært underrepresentert på fredningslisten. 

Fredningssaken omfatter 313-bygget og det tidligere kompressorhuset som i dag er kontorlokaler for Hydro. Den omfatter også et område rundt alle byggene for å sikre at anlegget blir bevart som en helhet.

Formålet med en fredning av Hydrogenfabrikken er å sikre dokumentasjon av produksjonslinjen for fremstilling av kunstgjødsel etter ammoniakkmetoden på Rjukan. Fredningen av Hydrogenfabrikk Såheim II kompletterer fredningen av Rjukan Næringspark. Den skal bevare sammenhengen mellom bygningene og virkningen av dem som et samlet industrianlegg i omgivelsene.

Verdensarv

Hydrogenfabrikk Såheim II er omfattet av arbeidet for å få industrihistorien på Notodden og Rjukan inn på UNESCOs verdensarvliste.

Norsk Hydros etablering på Notodden og Rjukan er det beste eksemplet i Norge på den andre industrielle revolusjon med gjennombruddet for bruk av elektrisk kraft for industriproduksjon. Den andre industrielle revolusjon bidro til å forandre Norge i perioden 1905-1920 og til å skape et moderne velferdssamfunn, materielt og kulturelt, på 1900-tallet.

Flere fredninger har blitt gjennomført og er under arbeid som et ledd i verdensarvprosjektet, slik som fredningene av Tinnosbanen, Rjukanbanen og Hydroparkene.

Fredningssak

Telemark fylkeskommune varslet 2. september at det startes et arbeid med å frede Hydrogenfabrikk Såheim II etter kulturminneloven. Frist for å komme med innspill til varslet om oppstart var 1. oktober 2013. Du finner varslet i margen til høyre.

Fredningsforslaget ble lagt ut til offentlig høring med svarfrist 24. mars 2014.

Fredningsdokumentene finner du i margen til høyre.