Tilskudd til kultur og idrett

Av: Line Ruud Ørslien / Publisert: 02.08.2012 / Oppdatert: 08.11.2018
Fra Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival
Søk midler fra Telemark fylkeskommune nå.
Foto: Dag Jenssen
Åpne

Midlene er i første rekke rettet mot det frivillige feltet. Kommuner eller kommunale virksomheter kan ikke stå som søker. Unntaket er hvis kommunen eller kulturkontoret er koordinator for frivillige organisasjoner.

Som hovedregel må vertskommunen støtte enten med midler, lokaler eller utstyr. Det må komme frem av søknaden hva kommunen bidrar med.

Tilskuddsordningen er ment for arrangementer og tiltak som er av regional interesse.

I 2019 prioriterer vi:

• Nye arrangementer og tiltak av regional interesse
• Arrangementer og tiltak rettet mot barn og unge
• Arrangementer og tiltak der barn og unge selv kan delta og blir involvert
• Talentutvikling
• Høy grad av frivillighet
• Tiltak som innebærer historisk dokumentasjon som er av regional interesse
• Institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner som ikke mottar faste tilskudd fra fylkeskommunen

Nedre søknadsgrense er 10 000 kroner og øvre er 100 000 kroner.

Alle som ønsker å søke på midlene må benytte vårt elektroniske søknadsskjema, som ligger på tilskudd.t-fk.no

Retningslinjene for tilskudd til kultur og idrett for 2019 ligger her.