Tilskudd til kultur, idrett og folkehelsetiltak

Av: Line Ruud Ørslien / Publisert: 02.08.2012 / Oppdatert: 06.11.2017
Fra Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival
Søk midler fra Telemark fylkeskommune nå.
Foto: Dag Jenssen
Åpne

Midlene er i første rekke rettet mot det frivillige feltet. Kommuner eller kommunale virksomheter kan ikke stå som søker. Unntaket er hvis kommunen eller kulturkontoret er koordinator for frivillige organisasjoner.

Som hovedregel må vertskommunen støtte enten med midler, lokaler eller utstyr. Det må komme frem av søknaden hva kommunen bidrar med.

Nedre søknadsgrense er 10 000 kroner og øvre er 100 000 kroner.

Alle som ønsker å søke på midlene må benytte vårt elektroniske søknadsskjema.

tilskudd.t-fk.no vil dere finne informasjon om retningslinjer, søknadskriterier og søknadsskjema for to tilskuddsordninger:

•Tilskudd til arrangementer og tiltak innenfor kultur og idrett

•Tilskudd til folkehelsearbeid

Les mer om å søke midler til folkehelsetiltak her: https://www.telemark.no/Vaare-tjenester/Folkehelse/Aktuelt/Tilskudd-til-frivillighetsarbeid-i-2017