Regionale utviklingsmidler 2019

Av: Line Ruud Ørslien / Publisert: 08.03.2016 / Oppdatert: 01.02.2019
Scenen og publikum på åpningen av teaterfestivalen i Porsgrunn
Foto: Dag Jensen
Åpne

Telemark fylkeskommune lyser ut prosjektmidler til oppfølging av Handlingsprogram næringsutvikling 2019. Det tas forbehold om vedtak i Fylkesutvalget 12.feb. 2019.

Telemark fylkeskommune arbeider med tilrettelegging for næringsutvikling. For gjennomføring av regionale planer på dette området er det utarbeidet et handlingsprogram for næringsutvikling for 2019.  Handlingsprogrammet har vært ute på høring.

Innovasjon Norge Telemark er fylkeskommunens operatør for finansiering av enkeltbedrifter, og mottar årlige midler fra Telemark fylkeskommune til dette formålet.

Telemark Utviklingsfond (TUF) har som mål å bidra til vekst og utvikling i Telemark fylke. Det skal legges vekt på prosjekter og tiltak som underbygger en langsiktig og positiv befolknings- og næringsutvikling. Særlig skal det gjelde næringssvake kommuner og kommuner med befolkningsnedgang, se egen utlysning på www.regionalforvaltning.no

Målgruppene
Målgruppene for prosjektmidlene er private og offentlige utviklingsaktører i Telemark, og midlene som knyttes til handlingsprogrammet kan benyttes til finansiering av prosjekter som legger til rette for næringsutvikling i fylket.

Regionalforvaltningen: Søknader og skisser sendes inn via internettportalen www.regionalforvaltning.no

Telemark fylkeskommune ønsker en tidlig involvering i søknadsprosessen, dette for å utøve vår veiledningsplikt ovenfor søker og sikre effektiv søknadsbehandling. 
Skisse og søknadsfrister

Skisse og søknadsfrister

Skisser og søknadsfrister i 2019 er knyttet til politisk behandling i Hovedutvalg for næringsutvikling og Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse. For at en søknad skal behandles skal den først være levert som en skisse innen angitt frist. Det er en forutsetning at skisse er levert for at søknader skal bli vurdert. Etter at skissen er mottatt vil vi veilede søker for å sikre at søknaden oppfyller de krav som stilles. Dette vil gjøres gjennom tilbakemelding på skissen og videre dialog. Ut fra skissene vil vi også avgjøre hvilke av søknadene vi går videre med.

Både skisse og endelig søknad skal følge kravene i Tilskuddsordning for regional utvikling 2019.

For søknader med hovedinnretning mot kultursektoren skal skisse og endelig søknad følge målene i fylkeskommunens handlingsprogram for kultur, kulturarv og bibliotek 2018-2020.

Frist for skisser og søknader til behandling i Hovedutvalg for Næringsutvikling:
 
For Behandling i møte 09.05.2018:
 Skissefrist 24 februar
 Søknadsfrist 19 mars
Vi vil avgjøre behov for og eventuell dato for en høstbehandling innen 01. mai
 
Frist for skisser og søknader til behandling i Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse
 
For behandling i møte 07.05.2019:
Skissefrist 24 februar
Søknadsfrist 19 mars
Vi vil avgjøre behov for og eventuell dato for en høstbehandling innen 01. mai
 

Krav til søknaden
Under hvert satsingsområde i handlingsprogrammet for 2019 står det nærmere beskrevet hvilke prosjekter og tiltak som vil bli prioritert. Det er derfor viktig i søknaden under «forankring» å tydelig vise til hvilket satsingsområde og underpunkt(er) prosjektet vil bidra til å realisere.

Søknader innenfor kultursektoren vil vurderes ut fra hvordan de er forankret i Handlingsprogram for kultur, kulturarv og bibliotek. Det er derfor viktig i søknaden under «forankring» å tydelig vise til hvilket satsingsområde og underpunkt(er) prosjektet vil bidra til å realisere.

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av prosjektet og all nødvendig informasjon for å forstå og vurdere den. Den skal være i tråd med de formelle kravene i denne utlysningen, samt lover og regler knyttet til den. Søknaden skal bygges opp slik at den er tydelig på hva prosjektet dreier seg om, hva som skal gjøres, hvordan en skal arbeide, hvem som deltar, de økonomiske rammene og hvordan en skal vurdere måloppnåelse. Kravene til dette går fram av tilskuddsordningen. De er å anse som minstekrav. 
Oppsett og innhold i søknaden skal følge oppsettet i www.regionalforvaltning.no.

Som følge av forskriften (FOR-2018-05-23-747)er det viktig at søker setter seg inn i de ulike formålene som den definerer (§1a og1b). Søker må velge hvilket av formålene en skal søke etter og utforme søknaden for å svare på de spesifikke krav som settes til formålet. Disse kravene går fram av forskriftens kapittel II (for 1a –post 550.64) og Kapittel III (for §1b – post 553.60).

Søknaden skal følge kravene gitt i Tilskuddsordning for regional utvikling 2019
Søknaden må være i tråd med Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel og EØS-avtalens regler om offentlig støtte.

Krav til egenfinansiering 

Det kan søkes om inntil 50 prosent av prosjektets totale budsjett.
Egeninnsatsen for tilretteleggingen av tiltaket skal fremkomme av finansieringsbudsjettet. Egenfinansieringen kan være i form av egne midler eller egeninnsats, eventuelt en kombinasjon av disse to.

Egeninnsatsen beregnes som 1,2 promille av nominell årslønn, maksimalt kr 800,- per time og 1850 timer/ år, dersom ikke annet er avtalt. Med nominell årslønn menes den ansattes avtalte årslønn ved utløpet av året. Betaling for ekstrainnsats som overtidsbetaling, bonuser og lignende regnes ikke med i nominell årslønn.

Tilsagn gjelder det året det gis og påfølgende år dersom ikke det er gjort særskilte avtaler. Det kan gis prosjektstøtte i inntil fem år.

Telemark fylkeskommune skal ha fortløpende beskjed om behov for endringer i prosjekter som har mottatt fylkeskommunal støtte. Dersom dette ikke overholdes kan hele eller deler av tilskuddet holdes tilbake.

Her får du hjelp og mer informasjon
Trenger du hjelp til å opprette bruker, fylle ut søknadsskjema eller lage kopi av søknad som skal videreføres, kan du kontakte:

• Geir Sørum (næring), tlf. 934 58 033, geir.sorum@t-fk.no
• Cato Rasmussen (næring), tlf 992 77 216, cato.rasmussen@t-fk.no
• Heidi Jønholt (næring, landbruk og mat), tlf.: 414 84 135, heidi.jonholt@t-fk.no
• Line Ruud Ørslien (kultur), tlf.: 995 25 209, line-ruud.orslien@t-fk.no
• Therese Lahus (idrett), tlf.: 992 76 530, therese.lahus@t-fk.no

Har du spørsmål om innholdet i søknaden, kan du kontakte den veilederen som har ansvar for det området søknaden gjelder.

Relevante dokumenter

Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel

EØS-avtalens regler om offentlig støtte