Kulturbasert næringsutvikling - regionale utviklingsmidler

Av: Line Ruud Ørslien / Publisert: 08.03.2016 / Oppdatert: 06.09.2018
Scenen og publikum på åpningen av teaterfestivalen i Porsgrunn
Foto: Dag Jensen
Åpne

Skisser sendes inn via www.regionalforvaltning.no

Mål

Stimulere til utviklingen av kulturelle fyrtårn og attraksjoner, og sikre økt inntekts- og publikumsgrunnlag for kulturinstitusjoner og kulturarvaktører. Fremme kulturbasert næringsutvikling og utvikling av arrangørnettverk.

I tråd med Handlingsprogram 2018 for næringsutvikling vektlegger vi prosjekter som bidrar til nyskaping og innovasjon.

Frist for skisser og søknader til behandling i hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse:

For behandling i møte 16. mai:

  • Skissefrist 1. mars
  • Søknadsfrist 20. mars

For behandling i møte 13. juni:

  • Skissefrist 1. april
  • Søknadsfrist 30. april

For behandling i møte 7. november:

  • Skissefrist 20. august
  • Søknadsfrist 20. september

Krav til søknaden

Under hvert satsingsområde i Handlingsprogram for næringsutvikling for 2018 står det nærmere beskrevet hvilke prosjekter og tiltak som vil bli prioritert. Det er derfor viktig i søknaden under «forankring» tydelig vise til hvilket satsingsområde og underpunkt(er) prosjektet vil bidra til å realisere.

Søknaden skal følge retningslinjene gitt i Tilskuddsordning for regional utvikling 2018.

Søknaden må være i tråd med Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel og EØS-avtalens regler om offentlig støtte.

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av prosjektet det søkes om tilskudd til, med henvisning til satsingsområde i Handlingsprogram for næringsutvikling 2018. Oppsett og innhold i søknaden skal følge oppsettet i www.regionalforvaltning.no.